Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου (2) 185 views

Job Overview

Γινονται δεκτές αιτήσεις για μία (1) κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η θέση αποπαγοποιήθηκε με βάση τη Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού ημερομηνίας 30/05/2022.

 

Εγκεκριμένη μισθολογική κλίμακα (Συνδυασμένες Κλίμακες):

Α8: €22.048, €24.500, €25.697, €26.894, €28.091, €29.288, €30.485, €31.682, €32.879, €34.076, €35.273, €36.470, €37.667

Α10: €34.284, €35.923, €37.562, €39.201, €40.840, €42.479, €44.118, €45.757, €47.396

All: €36.470, €40.525, €42.164, €43.803, €45.442, €47.081, €48.720, €50.359, €51.998, €53.637

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται για τη Δημόσια Υπηρεσία, καθώς και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Η μισθολογική τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους Νόμους και Κανονισμούς που διέπουν το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

1.  Εκτελεί καθήκοντα αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας/Μονάδας ή Τομέα ή Γραφείου όπου τοποθετείται.

2.  Ετοιμάζει εκθέσεις, διεξάγει έρευνες και υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση προβλημάτων, διεκπεραιώνει ή μεριμνά για την υλοποίηση των λαμβανόμενων αποφάσεων, εφαρμόζει τη σχετική Νομοθεσία και Κανονισμούς, τηρεί πρακτικά και διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία.

3.  Εποπτεύει κατώτερο προσωπικό, ανάλογα με τις οδηγίες που του δίνονται.

4.  Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω αντικείμενα ή συνδυασμό των αντικειμένων αυτών (όπως καθορίζεται κατά τη δημοσίευση/προκήρυξη της θέσης):

Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής και της Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων (περιλαμβανομένων των Software Engineering, Information Technology, Computer Engineering, Electronic Engineering, Electrical Engineering, Data Communications, Computer Science, Digital Engineering, Electronic Imaging, Management Information Systems, Web Development, Visual Communications, Web Optimisation, Animation, Multimedia, Web applications, Graphics, Web Design), Μαθηματικά, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Electronic Systems Engineering, Telematics (Communications with software).

2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση μιας από τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Γερμανικά.

3. Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα προγραμμάτων όπως το Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint etc.).

4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 1998 (Ν. 6(Ι)/98) και οποιοδήποτε Νόμο τον τροποποιεί.

2.  Επαγγελματική πείρα στα αντί κείμενα Δίκτυα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (π.χ. Αρχιτεκτονική Δικτύων, Πρωτόκολλα Μεταφοράς, Δίκτυα Επικοινωνιών, Διαχείριση Υποδομών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, υπολογιστών και δικτύων, Εφαρμογές Διαδικτύου και Κρυπτογραφία, Διαχείριση Κινδύνων Ασφαλείας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων) θα αποτελεί πλεονέκτημα.

3.  Η εμπειρία σε πανεπιστημιακό ίδρυμα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

4.  Ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, ο κάτοχος της θέσης υποχρεούται να τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια/προγράμματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης.

5.  Ο/Η κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία/Μονάδα ή Τομέα ή Γραφείο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

6.  Ο/Η κάτοχος της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, δυνατό να εργάζεται είτε με σύστημα βάρδιας είτε με ειδικά ωράρια, σύμφωνα με Κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο.

7.  Ο όρος Πανεπιστημιακός τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό τίτλο ή ισότιμο προσόν.

8. Αναφορικά με τους υποψήφιους:

i. Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και

ii. οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι αυτοί θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

9. Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νοείται ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και σε περίπτωση επιλογής του αυτό μπορεί να διοριστεί:

(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή

(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο ή στη Δημόσια Υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια».

10.  Σύμφωνα με το άρθρο 31 (β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2017 «Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές».

11.  Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/09), καλούνται όπως, με τα λοιπά πιστοποιητικά που επισυνάπτουν στην αίτησή τους, υποβάλουν και πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφετε» το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.

12.  Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση και προσωπική προφορική συνέντευξη.

Η γραπτή εξέταση θα γίνει στη Λευκωσία και θα περιλαμβάνει ειδικό θέμα σχετικά με Δίκτυα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Πληροφορίες για το ειδικό θέμα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου. Το κόστος για την κάλυψη της διαδικασίας της εξέτασης ανέρχεται στα €35 ανά υποψήφιο. Το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβληθεί από τον υποψήφιο μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2022 σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο σύνδεσμο www.ouc.ac.cy .

13.  Ο κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

14.  Διευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση της καταλληλότητας των προσόντων των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι θεωρούν ότι κατέχουν τα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης για την οποία διεξάγεται η εξέταση.

15.  Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

ΑΙΤΗΣΗ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.  Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται μόνο μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης στο σύνδεσμο https://careers.ouc.ac.cy/apply.

2.  Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα (σε ηλεκτρονική μορφή)

3.  Αντίγραφα Πιστοποιητικών Σπουδών και εξετάσεων (σε ηλεκτρονική μορφή)

4.  Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως (σε ηλεκτρονική μορφή)

5.  Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (σε ηλεκτρονική μορφή)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1.  Αιτήσεις να υποβάλλονται πλήρως συμπληρωμένες μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης στο σύνδεσμο https://careers.ouc.ac.cy/apply.

2.  Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022 με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2022 στις 14.00.

3.  Οι αιτήσεις για να είναι αποδεκτές πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιασθούν όταν ζητηθούν για έλεγχο. Οι αιτήσεις οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στα τηλέφωνα+35722411662, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 08:00 – 15:00, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο employment@ouc.ac.cy και στην ιστοσελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο σύνδεσμο www.ouc.ac.cy .

Apply for this job

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου (2) 24 views

Job Overview

Γινονται δεκτές αιτήσεις για μία (1) κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η θέση αποπαγοποιήθηκε με βάση τη Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού ημερομηνίας 30/05/2022.

 

Εγκεκριμένη μισθολογική κλίμακα (Συνδυασμένες Κλίμακες):

Α8: €22.048, €24.500, €25.697, €26.894, €28.091, €29.288, €30.485, €31.682, €32.879, €34.076, €35.273, €36.470, €37.667

Α10: €34.284, €35.923, €37.562, €39.201, €40.840, €42.479, €44.118, €45.757, €47.396

All: €36.470, €40.525, €42.164, €43.803, €45.442, €47.081, €48.720, €50.359, €51.998, €53.637

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται για τη Δημόσια Υπηρεσία, καθώς και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Η μισθολογική τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους Νόμους και Κανονισμούς που διέπουν το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

1.  Εκτελεί καθήκοντα αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας/Μονάδας ή Τομέα ή Γραφείου όπου τοποθετείται.

2.  Ετοιμάζει εκθέσεις, διεξάγει έρευνες και υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση προβλημάτων, διεκπεραιώνει ή μεριμνά για την υλοποίηση των λαμβανόμενων αποφάσεων, εφαρμόζει τη σχετική Νομοθεσία και Κανονισμούς, τηρεί πρακτικά και διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία.

3.  Εποπτεύει κατώτερο προσωπικό, ανάλογα με τις οδηγίες που του δίνονται.

4.  Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω αντικείμενα ή συνδυασμό των αντικειμένων αυτών (όπως καθορίζεται κατά τη δημοσίευση/προκήρυξη της θέσης):

Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής και της Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων (περιλαμβανομένων των Software Engineering, Information Technology, Computer Engineering, Electronic Engineering, Electrical Engineering, Data Communications, Computer Science, Digital Engineering, Electronic Imaging, Management Information Systems, Web Development, Visual Communications, Web Optimisation, Animation, Multimedia, Web applications, Graphics, Web Design), Μαθηματικά, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Electronic Systems Engineering, Telematics (Communications with software).

2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση μιας από τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Γερμανικά.

3. Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα προγραμμάτων όπως το Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint etc.).

4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 1998 (Ν. 6(Ι)/98) και οποιοδήποτε Νόμο τον τροποποιεί.

2.  Επαγγελματική πείρα στα αντί κείμενα Δίκτυα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (π.χ. Αρχιτεκτονική Δικτύων, Πρωτόκολλα Μεταφοράς, Δίκτυα Επικοινωνιών, Διαχείριση Υποδομών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, υπολογιστών και δικτύων, Εφαρμογές Διαδικτύου και Κρυπτογραφία, Διαχείριση Κινδύνων Ασφαλείας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων) θα αποτελεί πλεονέκτημα.

3.  Η εμπειρία σε πανεπιστημιακό ίδρυμα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

4.  Ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, ο κάτοχος της θέσης υποχρεούται να τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια/προγράμματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης.

5.  Ο/Η κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία/Μονάδα ή Τομέα ή Γραφείο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

6.  Ο/Η κάτοχος της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, δυνατό να εργάζεται είτε με σύστημα βάρδιας είτε με ειδικά ωράρια, σύμφωνα με Κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο.

7.  Ο όρος Πανεπιστημιακός τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό τίτλο ή ισότιμο προσόν.

8. Αναφορικά με τους υποψήφιους:

i. Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και

ii. οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι αυτοί θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

9. Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νοείται ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και σε περίπτωση επιλογής του αυτό μπορεί να διοριστεί:

(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή

(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο ή στη Δημόσια Υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια».

10.  Σύμφωνα με το άρθρο 31 (β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2017 «Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές».

11.  Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/09), καλούνται όπως, με τα λοιπά πιστοποιητικά που επισυνάπτουν στην αίτησή τους, υποβάλουν και πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφετε» το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.

12.  Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση και προσωπική προφορική συνέντευξη.

Η γραπτή εξέταση θα γίνει στη Λευκωσία και θα περιλαμβάνει ειδικό θέμα σχετικά με Δίκτυα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Πληροφορίες για το ειδικό θέμα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου. Το κόστος για την κάλυψη της διαδικασίας της εξέτασης ανέρχεται στα €35 ανά υποψήφιο. Το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβληθεί από τον υποψήφιο μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2022 σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο σύνδεσμο www.ouc.ac.cy .

13.  Ο κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

14.  Διευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση της καταλληλότητας των προσόντων των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι θεωρούν ότι κατέχουν τα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης για την οποία διεξάγεται η εξέταση.

15.  Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

ΑΙΤΗΣΗ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.  Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται μόνο μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης στο σύνδεσμο https://careers.ouc.ac.cy/apply.

2.  Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα (σε ηλεκτρονική μορφή)

3.  Αντίγραφα Πιστοποιητικών Σπουδών και εξετάσεων (σε ηλεκτρονική μορφή)

4.  Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως (σε ηλεκτρονική μορφή)

5.  Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (σε ηλεκτρονική μορφή)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1.  Αιτήσεις να υποβάλλονται πλήρως συμπληρωμένες μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης στο σύνδεσμο https://careers.ouc.ac.cy/apply.

2.  Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022 με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2022 στις 14.00.

3.  Οι αιτήσεις για να είναι αποδεκτές πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιασθούν όταν ζητηθούν για έλεγχο. Οι αιτήσεις οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στα τηλέφωνα+35722411662, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 08:00 – 15:00, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο employment@ouc.ac.cy και στην ιστοσελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο σύνδεσμο www.ouc.ac.cy .

Apply for this job