Έκτακτο Νοσηλευτικό προσωπικό 195 views

Job Overview

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Έκτακτου Νοσηλευτικού Προσωπικού

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 1. Παρέχει στους ασθενείς του Κέντρου νοσηλευτική φροντίδα ενεργώντας πάντοτε με επαγγελματισμό, ασφάλεια, ευγένεια, κατανόηση και στον κατάλληλο χρόνο.
 2. Ακολουθεί την νοσηλευτική πολιτική και τις σχετικές διαδικασίες του Κέντρου.
 3. Ενημερώνεται και ενημερώνει για τις νοσηλευτικές, και ψυχολογικές ανάγκες του ασθενούς και της οικογένειας του καθώς και για το θεραπευτικό πρόγραμμα και υποστηρίζει τον ασθενή με ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα.
 4. Συνεργάζεται και συντονίζει την εργασία του με όλους τους επαγγελματίες που συμμετέχουν στην θεραπεία του ασθενή.
 5. Ευθύνεται για την τήρηση των απαραίτητων δελτίων για την νοσηλεία του ασθενή χειρίζεται και χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό δίκτυο πληροφοριών του Κέντρου.
 6. Μεριμνά για τη δική του συνεχιζόμενη εκπαίδευση και συμμετέχει σε ενδοτμηματικά, εγχώρια ή/και διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα.
 7. Εκπαιδεύει και ενημερώνει το νεοεισερχόμενο νοσηλευτικό προσωπικό, ως προς τις κλινικές και τεχνικές λεπτομέρειες της εργασίας του, διευκολύνοντας έτσι τους νεοεισερχόμενους συναδέλφους να εξοικειωθούν με τους Κανονισμούς και τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου και του Τμήματος στο οποίο υπάγονται.
 8. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα
 9. Εκτελεί άλλα καθήκοντα σχετικά με τη θέση του/της και σύμφωνα με την νοσηλευτική δεοντολογία που τυχόν να του/της ανατεθούν.

*Η νοσηλευτική εργασία συνεπάγεται απασχόληση πάνω σε 24-ώρη βάση, συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος βάρδιας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Νοσηλευτική*

*(Σημ.: Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)

 • Εγγραφή στο μητρώο Νοσηλευτών Κύπρου Πρώτου Επιπέδου (Νόμος 214 του 1988)
 • Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος (Γενικής Νοσηλευτικής) σε ισχύ.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Νοσηλευτική και κατά προτίμηση την ογκολογική νοσηλευτική.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Διετής τουλάχιστον αναγνωρισμένη εργασιακή εμπειρία στην Ογκολογική Νοσηλευτική θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της θέσης εδώ

Apply for this job