ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 178 views

Job Overview

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΙΤΣΗ ΛΕΜΥΘΟΥ

 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τη θέση Υπεύθυνου Λογιστηρίου του Διαχειριστικού και Ελεγκτικού Συμβουλίου της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου με έδρα τη Λευκωσία.

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως ακολούθως:

 1. Καθήκοντα και ευθύνες
 • Συντονισμός και εποπτεία του προσωπικού του λογιστηρίου.
 • Συμμετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης προσφορών.
 • Ετοιμασία προβλεπόμενων ταμειακών καταστάσεων.
 • Ετοιμασία ετήσιου προϋπολογισμού.
 • Καταχώρηση και έλεγχος των εισπράξεων και πληρωμών.
 • Διατήρηση μητρώου περιουσιακών στοιχείων.
 • Παρακολούθηση καθυστερημένων οφειλών.
 • Παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων.
 • Χειρισμός θεμάτων φορολογίας.
 • Επαφή με συνεργάτες όπως εξωτερικούς ελεγκτές, κυβερνητικά τμήματα, ενοικιαστές, κλπ.
 • Συμμετοχή στη σύνταξη συμβάσεων και παρακολούθηση των σχετικών εισπράξεων/πληρωμών.
 • Συντονισμός ενεργειών που σχετίζονται με την ανάπτυξη/αναβάθμιση του λογιστικού προγράμματος.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

 1. Απαιτούμενα προσόντα
 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Λογιστική, Οικονομικά, Μαθηματικά/Στατιστική και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σημείωση:

Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.

 • Μέλος σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.
 • Πολύ καλή χρήση τουλάχιστο ενός λογιστικού προγράμματος κατά προτίμηση του Soft one.
 • Διετής τουλάχιστον πείρα στο κτίσιμο/ανάπτυξη λογιστικών προγραμμάτων.
 • Πολύ καλή γνώση των εφαρμογών Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πενταετής τουλάχιστο πείρα στη θέση λογιστή.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα και οργανωτική και διοικητική ικανότητα.

 

 1. Απολαβές

Μισθοδοσία και άλλα ωφελήματα θα καθοριστούν αναλόγως προσόντων.

 

 1. Αιτήσεις

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως στείλουν την αίτησή τους μαζί με βιογραφικό σημείωμα και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι με επιστολή ταχυδρομικώς  στη: Τ.Θ. 21692, 1512 Λευκωσία ή διά χειρός στο γραφείο του Διαχειριστικού Συμβουλίου στη διεύθυνση Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ’ 14, 1ος όροφος, Γραφείο 29, 1065 Λευκωσία.

 

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές. 

Apply for this job