Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο – Προκήρυξη Θέσης Οδηγού 338 views

Job Overview

H Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο προκηρύσσει την άμεση πλήρωση μιας (1) θέσης οδηγού, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 422, του Νόμου 4781/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Για τους άρρενες, να έχουν εκπληρώσει στρατιωτικές υποχρεώσεις, ή να έχουν νόμιμα απαλλαγή από αυτές.
 • Να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου Ιδρύματος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.  Τυχόν πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν.
 • Να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης, επαγγελματικη άδεια οδήγησης θα συνεκτιμηθεί.
 • Να διαθέτουν γνώσεις μηχανολογίας αυτοκινήτου.
 • Να διαθέτουν σοβαρότητα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια και ευχέρεια επικοινωνίας.
 • Να διέπονται από προθυμία, εργατικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας.
 • Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.

Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμήθει ιδιαιτέρως σχετική προυπηρεσία σε ανάλογη θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο διαβατηρίου/ταυτότητας,  άδεια παραμονής/εργασίας ή άλλου αποδεικτικου στοιχείου μόνιμης διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέχρι και την 24η Ιουνίου 2022, ως ακολούθως :

α) ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση:

acct.nic@mfa.gr

β) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο
Βύρωνος 8-10, Τ.Κ 1096

Με την ένδειξη «Προκήρυξη Θέσης Οδηγού»

Apply for this job

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο – Προκήρυξη Θέσης Οδηγού 146 views

Job Overview

H Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο προκηρύσσει την άμεση πλήρωση μιας (1) θέσης οδηγού, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 422, του Νόμου 4781/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Για τους άρρενες, να έχουν εκπληρώσει στρατιωτικές υποχρεώσεις, ή να έχουν νόμιμα απαλλαγή από αυτές.
 • Να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου Ιδρύματος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.  Τυχόν πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν.
 • Να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης, επαγγελματικη άδεια οδήγησης θα συνεκτιμηθεί.
 • Να διαθέτουν γνώσεις μηχανολογίας αυτοκινήτου.
 • Να διαθέτουν σοβαρότητα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια και ευχέρεια επικοινωνίας.
 • Να διέπονται από προθυμία, εργατικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας.
 • Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.

Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμήθει ιδιαιτέρως σχετική προυπηρεσία σε ανάλογη θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο διαβατηρίου/ταυτότητας,  άδεια παραμονής/εργασίας ή άλλου αποδεικτικου στοιχείου μόνιμης διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέχρι και την 24η Ιουνίου 2022, ως ακολούθως :

α) ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση:

acct.nic@mfa.gr

β) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο
Βύρωνος 8-10, Τ.Κ 1096

Με την ένδειξη «Προκήρυξη Θέσης Οδηγού»

Apply for this job