Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων Π.Ε.Π. – Βοηθός Λειτουργού για το γραφείο της Λάρνακας 189 views

Job Overview

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μία κενή μόνιμη θέση Βοηθού Λειτουργού στην Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων Π.Ε.Π. για το γραφείο της Λάρνακας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544, Α5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907 και A7(ii): €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232 (Συνδυασμένες Κλίμακες), στον οποίο προστίθεται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.

(β) Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης καθώς και μητρώου περιουσιακών στοιχείων.

(γ) Δακτυλογραφεί ή/και στενογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.

(δ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται.

(ε) Συμβάλλει στην εφαρμογή της σχετικής με το έργο του νομοθεσίας.

(στ) Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες επισκέψεις και έρευνες σε χώρους μαζικής διαμονής Προσφύγων.

(ζ) Συμμετέχει ως Μέλος σε διάφορες Επιτροπές οι οποίες ασχολούνται με προσφυγικά προβλήματα ή εξετάζουν αιτήματα προσφύγων.

(η) Αναλαμβάνει την προώθηση διάφορων αιτημάτων Προσφύγων στις αρμόδιες Υπηρεσίες και ενημερώνει σχετικά τους αιτητές.

(θ) Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

(ι) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Π.Ε.Π.

(κ) Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(λ) Σε βοηθό Λειτουργό της Κλίμακας Α7 δυνατό να ανατεθούν καθήκοντα υπεύθυνου αρχείου.

(μ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημειώσεις:

(1) Οι διοριζόμενοι υπόκεινται σε τοποθέτηση ή/και μετάθεση σε οποιαδήποτε Επαρχία λειτουργούν Γραφεία της Π.Ε.Π.

(2) Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

(3) Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σ’ αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(4) Όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει:

(α) Στην ενδιάμεση (Intermediate) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών,

ή

(β) σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

(i) ικανότητα στην Ελληνική και Αγγλική δακτυλογραφία, τουλάχιστοη μέσου επιπέδου ή με ταχύτητα 35 τουλάχιστον λέξεων κατά λεπτό στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία ή/και

(ii) στην Ελληνική και Αγγλική στενογραφία με ταχύτητα 80 τουλάχιστον λέξεις κατά λεπτό.

(5) Διετής πείρα σε γραφειακά ή/και λογιστικά καθήκοντα ή/και επιτυχία σε εξετάσεις ταχύτητας που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική Δακτυλογραφία με ταχύτητα τουλάχιστον 40 λέξεις κατά λεπτό αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημειώσεις:

(1) (α) Ο ακαθάριστος μισθός υπόκειται σε μειώσεις στις απολαβές που επιβλήθηκαν με τον περί της Μείωσης Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο, Ν. 168(Ι)/2012.

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού που ρυθμίζει τη μισθοδοσία του προσωπικού, πρόσωπα που προσλαμβάνονται στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θα λαμβάνουν κατά τα δύο πρώτα έτη της απασχόλησής τους, μισθό μειωμένο κατά δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με το βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία θέση συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης στους υπό αναφορά μειωμένους μισθούς, το προσωπικό θα τοποθετείται στο βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. Ενδεχόμενη προηγούμενη υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένο μισθό στον Οργανισμό ή σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, συμψηφίζεται με την απασχόληση σε μειωμένο μισθό θέσης στον Οργανισμό, για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων μηνών.

(2) Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψήφιους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(3) Αναφορικά με τους υποψήφιους –

(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(4) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει σε γραπτή και προφορική εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει θέματα που θα καθοριστούν και θα ανακοινωθούν αργότερα, μαζί με τις λεπτομέρειες για την εξεταστέα ύλη και θα κοινοποιηθούν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση των υποψηφίων.

(5) Η διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων διέπεται από τις πρόνοιες των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021.

(6) Τα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο (4) πιο πάνω θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Για την παρούσα θέση απαιτούνται τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (1), (2) (3) και (5).

(7) Οι υπαλλήλοι που θα διοριστούν θα πρέπει να επιτύχουν –

(i) Στις εξετάσεις πάνω στο Νόμο και στους Κανονισμούς για τη Δημόσια Υπηρεσία, όπως επίσης και στις Διατάξεις που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των δημόσιων υπαλλήλων μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους.

(ii) Στις εξετάσεις πάνω στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και Κανονισμούς Αποθηκών μέσα σε 4 χρόνια ή 8 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους.

(8) Η ανέλιξη των υπαλλήλων από την Κλίμακα Α2 στην Κλίμακα Α5 θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι θα έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη σημείωση αρ. 7, πιο πάνω.

(9) Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

(10) Αιτητές, οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/09), καλούνται όπως, με τα λοιπά πιστοποιητικά που επισυνάπτουν στην αίτησή τους, υποβάλουν και πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους, στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.

(11) Διευκρινίζεται ότι, η αξιολόγηση της καταλληλότητας των προσόντων των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι θεωρούν ότι κατέχουν τα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης για την οποία διεξάγεται η εξέταση.

(12) Με βάση το Νόμο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση, Ν. 205(Ι)/2002, άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης απαγορευμένης οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διακρίσεως λόγω φύλου. Ως εκ τούτου η διεκδίκηση των θέσεων γίνεται με ίσους όρους για άτομα και των δύο φύλων.

(13) Κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται σε οποιαδήποτε θέση εκτός αν είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει συμπληρώσει ηλικία δεκαεπτά ετών και προκειμένου περί πολίτη της Δημοκρατίας να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

(14) Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο ΠΕΠ 1 και να παραδοθούν στα Γραφεία της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων Π.Ε.Π., Παναμά 14, 2023 Στρόβολος, (τηλ. 22356277) έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (φαξ 22590619), ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση secretary@pep.org.cy μέχρι την 26/09/2022 και ώρα 13.00.

(15) Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, μεταφρασμένα και πιστοποιημένα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών προσόντων περιλαμβανομένων βεβαιώσεων υπηρεσίας εκεί όπου απαιτείται πείρα και πιστοποιητικό γέννησης κάθε αιτητή. Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στα Γραφεία της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων Π.Ε.Π. και στην ιστοσελίδα της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων www.pep.org.cy.

(16) Αιτήσεις που δε συνοδεύονται με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά σπουδών, πείρας κ.λ.π. δε θα ληφθούν υπόψη. Οι αιτητές υποχρεούνται να αποδείξουν ότι κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και πείρα βάσει του Σχεδίου Υπηρεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22356277 και 22351917.

Apply for this job

Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων Π.Ε.Π. – Βοηθός Λειτουργού για το γραφείο της Λάρνακας 13 views

Job Overview

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μία κενή μόνιμη θέση Βοηθού Λειτουργού στην Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων Π.Ε.Π. για το γραφείο της Λάρνακας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544, Α5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907 και A7(ii): €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232 (Συνδυασμένες Κλίμακες), στον οποίο προστίθεται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.

(β) Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης καθώς και μητρώου περιουσιακών στοιχείων.

(γ) Δακτυλογραφεί ή/και στενογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.

(δ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται.

(ε) Συμβάλλει στην εφαρμογή της σχετικής με το έργο του νομοθεσίας.

(στ) Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες επισκέψεις και έρευνες σε χώρους μαζικής διαμονής Προσφύγων.

(ζ) Συμμετέχει ως Μέλος σε διάφορες Επιτροπές οι οποίες ασχολούνται με προσφυγικά προβλήματα ή εξετάζουν αιτήματα προσφύγων.

(η) Αναλαμβάνει την προώθηση διάφορων αιτημάτων Προσφύγων στις αρμόδιες Υπηρεσίες και ενημερώνει σχετικά τους αιτητές.

(θ) Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

(ι) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Π.Ε.Π.

(κ) Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(λ) Σε βοηθό Λειτουργό της Κλίμακας Α7 δυνατό να ανατεθούν καθήκοντα υπεύθυνου αρχείου.

(μ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημειώσεις:

(1) Οι διοριζόμενοι υπόκεινται σε τοποθέτηση ή/και μετάθεση σε οποιαδήποτε Επαρχία λειτουργούν Γραφεία της Π.Ε.Π.

(2) Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

(3) Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σ’ αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(4) Όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει:

(α) Στην ενδιάμεση (Intermediate) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών,

ή

(β) σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

(i) ικανότητα στην Ελληνική και Αγγλική δακτυλογραφία, τουλάχιστοη μέσου επιπέδου ή με ταχύτητα 35 τουλάχιστον λέξεων κατά λεπτό στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία ή/και

(ii) στην Ελληνική και Αγγλική στενογραφία με ταχύτητα 80 τουλάχιστον λέξεις κατά λεπτό.

(5) Διετής πείρα σε γραφειακά ή/και λογιστικά καθήκοντα ή/και επιτυχία σε εξετάσεις ταχύτητας που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική Δακτυλογραφία με ταχύτητα τουλάχιστον 40 λέξεις κατά λεπτό αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημειώσεις:

(1) (α) Ο ακαθάριστος μισθός υπόκειται σε μειώσεις στις απολαβές που επιβλήθηκαν με τον περί της Μείωσης Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο, Ν. 168(Ι)/2012.

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού που ρυθμίζει τη μισθοδοσία του προσωπικού, πρόσωπα που προσλαμβάνονται στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θα λαμβάνουν κατά τα δύο πρώτα έτη της απασχόλησής τους, μισθό μειωμένο κατά δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με το βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία θέση συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης στους υπό αναφορά μειωμένους μισθούς, το προσωπικό θα τοποθετείται στο βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. Ενδεχόμενη προηγούμενη υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένο μισθό στον Οργανισμό ή σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, συμψηφίζεται με την απασχόληση σε μειωμένο μισθό θέσης στον Οργανισμό, για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων μηνών.

(2) Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψήφιους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(3) Αναφορικά με τους υποψήφιους –

(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(4) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει σε γραπτή και προφορική εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει θέματα που θα καθοριστούν και θα ανακοινωθούν αργότερα, μαζί με τις λεπτομέρειες για την εξεταστέα ύλη και θα κοινοποιηθούν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση των υποψηφίων.

(5) Η διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων διέπεται από τις πρόνοιες των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021.

(6) Τα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο (4) πιο πάνω θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Για την παρούσα θέση απαιτούνται τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (1), (2) (3) και (5).

(7) Οι υπαλλήλοι που θα διοριστούν θα πρέπει να επιτύχουν –

(i) Στις εξετάσεις πάνω στο Νόμο και στους Κανονισμούς για τη Δημόσια Υπηρεσία, όπως επίσης και στις Διατάξεις που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των δημόσιων υπαλλήλων μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους.

(ii) Στις εξετάσεις πάνω στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και Κανονισμούς Αποθηκών μέσα σε 4 χρόνια ή 8 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους.

(8) Η ανέλιξη των υπαλλήλων από την Κλίμακα Α2 στην Κλίμακα Α5 θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι θα έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη σημείωση αρ. 7, πιο πάνω.

(9) Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

(10) Αιτητές, οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/09), καλούνται όπως, με τα λοιπά πιστοποιητικά που επισυνάπτουν στην αίτησή τους, υποβάλουν και πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους, στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.

(11) Διευκρινίζεται ότι, η αξιολόγηση της καταλληλότητας των προσόντων των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι θεωρούν ότι κατέχουν τα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης για την οποία διεξάγεται η εξέταση.

(12) Με βάση το Νόμο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση, Ν. 205(Ι)/2002, άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης απαγορευμένης οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διακρίσεως λόγω φύλου. Ως εκ τούτου η διεκδίκηση των θέσεων γίνεται με ίσους όρους για άτομα και των δύο φύλων.

(13) Κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται σε οποιαδήποτε θέση εκτός αν είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει συμπληρώσει ηλικία δεκαεπτά ετών και προκειμένου περί πολίτη της Δημοκρατίας να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

(14) Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο ΠΕΠ 1 και να παραδοθούν στα Γραφεία της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων Π.Ε.Π., Παναμά 14, 2023 Στρόβολος, (τηλ. 22356277) έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (φαξ 22590619), ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση secretary@pep.org.cy μέχρι την 26/09/2022 και ώρα 13.00.

(15) Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, μεταφρασμένα και πιστοποιημένα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών προσόντων περιλαμβανομένων βεβαιώσεων υπηρεσίας εκεί όπου απαιτείται πείρα και πιστοποιητικό γέννησης κάθε αιτητή. Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στα Γραφεία της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων Π.Ε.Π. και στην ιστοσελίδα της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων www.pep.org.cy.

(16) Αιτήσεις που δε συνοδεύονται με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά σπουδών, πείρας κ.λ.π. δε θα ληφθούν υπόψη. Οι αιτητές υποχρεούνται να αποδείξουν ότι κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και πείρα βάσει του Σχεδίου Υπηρεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22356277 και 22351917.

Apply for this job