Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας – κενή θέση Γενικού Διευθυντή 23 views

Job Overview

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή θέση Γενικού Διευθυντή Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας («Οργανισμός») με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε αυτή να μην υπερβαίνει το καθορισμένο για τον Οργανισμό όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Πάγιος Μισθός ίσος προς τον Πάγιο Μισθό Γενικού Διευθυντή Υπουργείου. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονται από τον νόμο και καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση, από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση της πιο πάνω θέσης γίνεται ύστερα από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Α. Καθήκοντα και Ευθύνες

1. Υπεύθυνος για:

α) Την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση, συντονισμό και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Οργανισμού,

β) την εκτέλεση όλων των καθηκόντων που ειδικά του ανατίθενται μέσα στα πλαίσια του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου ή οποιουδήποτε νόμου που τροποποιεί ή αντικαθιστά τον βασικό νόμο ή οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με τους νόμους αυτούς και εν γένει για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία του Οργανισμού,

γ) την υλοποίηση της αναπτυξιακής πορείας και εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας,

δ) τον καταρτισμό και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεων για τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού καθώς και την υποβολή εκθέσεων, εισηγήσεων και συστάσεων ως προς διάφορα ζητήματα που αφορούν στον Οργανισμό,

ε) την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της υγείας και των διάφορων συστημάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,

στ) τη δημιουργία και ανάπτυξη της απαραίτητης συνεργασίας και επικοινωνίας με το Υπουργείο Υγείας, τις Ιατρικές Υπηρεσίες και όλα τα άλλα Υπουργεία, Τμήματα και Υπηρεσίες του Κράτους που ασχολούνται με θέματα υγείας,

ζ) τη δημιουργία και ανάπτυξη της απαραίτητης συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού και εσωτερικού που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής ασφάλισης υγείας.

2. Συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο σε θέματα πολιτικής του Οργανισμού στα πλαίσια της αποστολής του, σύμφωνα με τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο.

3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Β. Απαιτούμενα προσόντα

(1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε θέμα.

(β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν μετά από σπουδές διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους στη Δημόσια Διοίκηση, οποιοδήποτε κλάδο της Ιατρικής, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Νομικά, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Διοίκηση Νοσοκομείων, Δημόσια Υγεία ή μέλος Αναγνωρισμένου Σώματος Επαγγελματιών Λογιστών.

(2) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε διευθυντικά/ εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, εποπτεία, καθοδήγηση, συντονισμό, εκπαίδευση προσωπικού και έλεγχο εργασιών.

(3) Πολύ καλή γνώση της σχετικής με το γενικό σύστημα υγείας της Κύπρου νομοθεσίας.

(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική, διευθυντική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

(1) Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους, είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων, είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

(2) Αναφορικά με τους υποψήφιους:

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Γ. Εξετάσεις

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, θα κληθούν σε προφορική εξέταση οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παραγράφου Β ανωτέρω, τα οποία διαπιστώνονται από το περιεχόμενο της αίτησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, όπως διαπιστώσει την κατοχή των υπόλοιπων προσόντων με τη διενέργεια προφορικής/ών εξέτασης/εων.

Δ. Όροι Υπηρεσίας

1. Διάρκεια της Σύμβασης

1.1 Πενταετής διάρκεια ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο για τον Οργανισμό όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

1.2 Νοείται ότι σε περίπτωση που η πιο πάνω διάρκεια της σύμβασης εργασίας είναι μικρότερη των πέντε (5) ετών εάν ο/η Γενικός Διευθυντής συμπληρώνει το συνηθισμένο για την αφυπηρέτηση του μόνιμου υπαλληλικού προσωπικού του Οργανισμού ορίου ηλικίας πριν τη λήξη των (5) πέντε ετών και στο μεταξύ εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης, τότε η διάρκεια της σύμβασης εργασίας παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης του συνηθισμένου για την αφυπηρέτηση ορίου ηλικίας του μόνιμου υπαλληλικού προσωπικού του Οργανισμού, ή μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης πέντε

(5) ετών υπηρεσίας οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνίες είναι προγενέστερη.

2. Καθήκοντα και υποχρεώσεις

2.1 Ο Γενικός Διευθυντής έχει τα καθήκοντα που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού. Πρόσθετα, ο Γενικός Διευθυντής έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στους όρους εργασίας, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς του Οργανισμού.

2.2 Ο Γενικός Διευθυντής θα απασχολείται κατά τέτοιο τρόπο όπως καθορίσει ο Οργανισμός και δεν θα επιδοθεί ή αναμιχθεί άμεσα ή έμμεσα σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή επιχείρηση οποιασδήποτε φύσης ή θα πάρει προμήθειες ή οφέλη οποιουδήποτε είδους.

2.3 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ακολουθεί και συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε αποφάσεις, κανονισμούς και οδηγίες εκδοθούν από καιρό σε καιρό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.4 Είναι υποχρεωμένος να προσφέρει την εργασία του σε οποιοδήποτε χρόνο, εφόσον αυτό απαιτούν οι ανάγκες της υπηρεσίας και καταβάλλει όλες τις προσπάθειες για την προαγωγή των συμφερόντων του Οργανισμού.

2.5 Τηρεί το ωράριο εργασίας που καθορίζεται για τους υπαλλήλους του Οργανισμού και δεν δικαιούται σε επιπλέον αμοιβή για εργασία που εκτελεί εκτός των κανονικών ωρών εργασίας του.

2.6 Στον Γενικό Διευθυντή απαγορεύεται, όπως κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης εργασίας, να κατέχει οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα όπως υπουργός, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων ή τοπικής αρχής ή Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβανομένου του Δημάρχου ή θέση που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά του ως Γενικός Διευθυντής Οργανισμού.

3. Αμοιβή

Ο Γενικός Διευθυντής θα αμείβεται με πάγιο μισθό, ο οποίος σήμερα ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα έξι χιλιάδων και τετρακοσίων ενενήντα ενός (€96.491,00) ευρώ ετησίως, πλέον 13ου μισθού, στον οποίο θα προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Στον βασικό μισθό μαζί με τις γενικές αυξήσεις, θα προστίθεται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση, από καιρό σε καιρό.

4. Δικαιώματα και διάφορα επιδόματα, ωφελήματα και διευκολύνσεις κατά τη διάρκεια της Σύμβασης.

Ο Γενικός Διευθυντής θα έχει τα ακόλουθα δικαιώματα, ωφελήματα και διευκολύνσεις:

4.1 Επίδομα Παραστάσεως, το οποίο σήμερα ανέρχεται στις δεκαοκτώ χιλιάδες (€18.000,00) ευρώ ετησίως, το οποίο υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Φορολογίας του

Εισοδήματος Νόμου.

4.2 Τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις, με παραχώρηση συσκευής κινητού τηλεφώνου, κάλυψη του κόστους των τηλεφωνικών κλήσεων μέχρι ποσό το οποίο σήμερα ανέρχεται στα χίλια επτακόσια σαράντα δύο και 77/100 (€1.742,77) ευρώ ετησίως και κάλυψη μηνιαίου ενοικίου της τηλεφωνικής γραμμής.

4.3 Παραχώρηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου με βάση τις διατάξεις του περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

4.4 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με τους ιδίους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για το μόνιμο υπαλληλικό προσωπικού του Οργανισμού.

4.5 Ασφάλεια ζωής και ατυχημάτων με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που θα ισχύσουν για το μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό του Οργανισμού, όταν και εφόσον δοθεί.

4.6 Επίδομα συντήρησης εξωτερικού το οποίο θα παραχωρείται και θα αναθεωρείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων.

5. Ωφελήματα μετά τη λήξη της Σύμβασης ή τον τερματισμό της Σύμβασης

5.1 Κατά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης ή σε περίπτωση θανάτου παραχωρείται φιλοδώρημα, το οποίο θα ισούται με το 1/12 (ένα δωδέκατο) του μέσου όρου των μηνιαίων απολαβών του κατόχου της θέσης για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στη θέση Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού.

5.2 Η πιο πάνω πρόνοια δεν τυγχάνει εφαρμογής σε περίπτωση απόλυσης λόγω πειθαρχικής ποινής ή για λόγους τερματισμού της απασχόλησης χωρίς προειδοποίηση, όπως αναφέρονται στον περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμο με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

5.3 Τηρουμένων των προνοιών του περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου και συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 4, αποκόπτεται από τις μηνιαίες απολαβές του κατόχου της θέσης ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 3% επί των μηνιαίων απολαβών του.

5.4 Σύμφωνα με τις πρόνοιες της ίδιας νομοθεσίας το εν λόγω φιλοδώρημα υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.

6. Προσαρμογή, Φορολόγηση Αμοιβής, Δικαιωμάτων και διάφορων επιδομάτων/ωφελημάτων και διευκολύνσεων Η αμοιβή, τα δικαιώματα και διάφορα επιδόματα, ωφελήματα και διευκολύνσεις του Γενικού Διευθυντή θα υπόκεινται σε όλους τους εκάστοτε Νόμους και Κανονισμούς που αφορούν τη Φορολόγηση Εισοδήματος ή άλλη σχετική νομοθεσία, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, όπως τον περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2012 και τον περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2011.

7. Εισφορές σε διάφορα ταμεία εργοδότη και εργοδοτουμένων

7.1 Ο Γενικός Διευθυντής θα είναι μέλος του Ταμείου Ευημερίας Υπαλλήλων του Οργανισμού και για τον σκοπό αυτό ο Οργανισμός και ο Γενικός Διευθυντής θα συνεισφέρουν στο Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων το εκάστοτε ποσοστό, στη βάση των Συλλογικών Συμβάσεων, πάνω στον βασικό μισθό, το τιμαριθμικό επίδομα και το 13ο μισθό, όπως εκάστοτε συμφωνείται. Το ποσοστό εισφοράς του Οργανισμού σήμερα ανέρχεται σε 1,05% .

7.2 Ο Γενικός Διευθυντής θα καταβάλλει ως μισθωτός τις οριζόμενες εισφορές που προνοούνται από τις εκάστοτε σε ισχύ σχετικές Νομοθεσίες όπως τη Νομοθεσία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πρόσθετα, ο Οργανισμός θα καταβάλλει ως εργοδότης, τις οριζόμενες εισφορές που προνοούνται από τις εκάστοτε σε ισχύ σχετικές Νομοθεσίες στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τερματισμού Απασχόλησης, Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής και Γενικού Συστήματος Υγείας.

8. Άδεια ανάπαυσης και άδεια ασθενείας

8.1 Ο Γενικός Διευθυντής δικαιούται 29 εργάσιμες μέρες άδεια ανάπαυσης ετησίως. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης εργασίας, έχει όλα τα δικαιώματα αναφορικά με την άδεια ασθενείας που δικαιούνται και οι μόνιμοι υπάλληλοι του Οργανισμού, σύμφωνα με τους περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμούς του 2013 και 2018.

8.2 Ο Γενικός Διευθυντής οφείλει να εξαντλήσει την άδεια ανάπαυσης που έχει σε πίστη του πριν από τη λήξη της σύμβασης.

8.3 Νοείται ότι δεν θα του καταβάλλεται το αντίτιμο για οποιοδήποτε υπόλοιπο άδειας έχει σε πίστη του κατά τη λήξη της σύμβασης.

9. Πειθαρχική Ευθύνη

Τηρουμένων και χωρίς επηρεασμό των πιο πάνω σε περίπτωση πειθαρχικής ευθύνης θα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών (mutatis mutandis), οι πρόνοιες των περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμών του 2013 και 2018.

10. Προϋποθέσεις τερματισμού της Σύμβασης Ο Οργανισμός θα δικαιούται να τερματίσει τη σύμβαση εργασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις: 10.1 Θα δικαιούται να προβεί σε άμεσο τερματισμό της σύμβασης εργασίας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αν και εφόσον ο Γενικός Διευθυντής:

i. Κατά τους κρατούντες στη Δημοκρατία νόμους κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης,

ii. λόγω ανικανότητας αδυνατεί να εκπληρώνει επαρκώς τις αρμοδιότητες, εξουσίες ή καθήκοντα της θέσης του για το υπόλοιπο της θητείας του,

iii. καταδικαστεί για την τέλεση ποινικού αδικήματος, το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,

iv. καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για την τέλεση ποινικού αδικήματος,

v. παρουσιάσει ανάρμοστη συμπεριφορά ή συστηματική αδικαιολόγητη απουσία ή αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του,

vi. παραβιάσει τους όρους της σύμβασης εργασίας.

10.2 Περαιτέρω και άνευ βλάβης των ανωτέρω, ο Οργανισμός δύναται να τερματίσει τη σύμβαση εργασίας για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου.

10.3 Σε περίπτωση ακύρωσης από το Διοικητικό Δικαστήριο της απόφασης για τον διορισμό του Γενικού Διευθυντή, η σύμβαση εργασίας τερματίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου.

11. Ποικίλοι όροι

11.1 Οποιοδήποτε θέμα δεν αναφέρεται ρητά στη σύμβαση εργασίας ρυθμίζεται με βάση τους περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμούς του 2013 και 2018.

11.2 Όλοι οι όροι εργασίας θεωρούνται ουσιώδεις και ως τέτοιοι θα συμπεριληφθούν στη σύμβαση εργασίας.

Ε. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού

(1) Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμών του 2013 και 2018 και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:

(i) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή

(ii) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.

(2) Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

(3) Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτησή τους. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με βεβαίωση ή/και πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του υποψηφίου.

ΣΤ. Υποβολή Αιτήσεων

(1) Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Οργανισμού με τίτλο «Αίτηση για διορισμό ή προαγωγή στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων από την ιστοσελίδα του Οργανισμού, www.gesy.org.cy.

(2) Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο Β πιο πάνω. Τα πρωτότυπα να παρουσιασθούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο.

(3) Η πείρα που δηλώνεται στις αιτήσεις θα λαμβάνεται υπόψη μόνο, εάν συνοδεύεται με βεβαιώσεις υπηρεσίας, στις οποίες να αναφέρονται ο τίτλος της θέσης, η χρονική περίοδος εργοδότησης και τα καθήκοντα/ευθύνες του υποψηφίου, κατά την εν λόγω εργοδότηση. Τα πρωτότυπα να παρουσιασθούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο.

(4) Οι αιτητές θα πρέπει να αναγράψουν τον κωδικό της θέσης («1ΓΔ-ΟΑΥ») στο σημείο «Κωδικός Θέσης» της αίτησης.

(5) Σημειώνεται ότι πρέπει να συμπληρώνεται ξεχωριστό έντυπο αίτησης για κάθε κενή θέση, η οποία διέπεται από ξεχωριστή προκήρυξη στον Οργανισμό.

(6) Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. Αιτήσεις ελλιπώς συμπληρωμένες δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

(7) Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Οργανισμό παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.gesy.org.cy.

(8) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στον Οργανισμό μεταξύ των ωρών 9:00 – 13:00 στη διεύθυνση Κλήμεντος 17-19, 1061 Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή, η οποία να φέρει ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας αποστολής με ένδειξη: Γενικό Διευθυντή, Αίτηση για κενή θέση Γενικού Διευθυντή, Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, Τ.Θ. 26765, 1641 Λευκωσία.

(9) Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη 15η Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 13:00. (Θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας, όπου εφαρμόζεται). (10) Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές και θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.

(11) Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός θα επικοινωνεί με τους υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επομένως, είναι απαραίτητο όπως κάθε υποψήφιος συμπληρώσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση στην «Αίτηση για διορισμό ή προαγωγή στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας». Επιπλέον, σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία διορισμού θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, www.gesy.org.cy, την οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν.

Apply for this job