Οδηγό Trailer 293 views

Job Overview

Η Salamis Shipping Services Ltd, μέλος του Οργανισμού Salamis, ζητά να προσλάβει “Οδηγό Trailer”  με τα πιο κάτω προσόντα:

  • Απαραίτητη επαγγελματική άδεια οδηγού
  • Προηγούμενη υπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια
  • Καθαρό ποινικό μητρώο

 

Aπολαβές/Ωφελήματα

 

Ο μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, 13.5 μισθοί και ταμείο προνοίας.

Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους στο email: c.zographou@salamistours.com

Για  περισσότερες πληροφορίες να αποτίνεστε στον κ. Κυριάκο Αντωνίου 99536898

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού

 

 

Apply for this job