Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών (Telecommunications Engineer) 148 views

Job Overview

Η θυγατρική εταιρεία της Cyta, IRIS Gateway Satellite Services Ltd, που εξειδικεύεται στον τομέα των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών παρέχοντας υπηρεσίες δορυφορικής αναμετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και έχει δυναμική παρουσία στη διεθνή αγορά, ζητά να προσλάβει Μηχανικούς για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων (συνολικά 2), με έδρα το Δορυφορικό Σταθμό Μακάριο (Περιοχή Κακορατζιάς).

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Telecommunications Engineers)

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πρώτο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στις Τηλεπικοινωνίες ή
 • Πρώτο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στην Ηλεκτρονική ή Ηλεκτρολογία ή ισότιμα προσόντα αποδεκτά από την Iris για τους σκοπούς της παρούσης προκήρυξης μόνο, με επίσημα επιβεβαιωμένη ειδικότητα (major/specialization) σε θέματα Τηλεπικοινωνιών ή
 • Πρώτο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στην Ηλεκτρονική ή Ηλεκτρολογία, σε συνδυασμό με Μεταπτυχιακό Τίτλο (Master’s Degree) στις Τηλεπικοινωνίες ή
 • Πρώτο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στην Ηλεκτρονική ή Ηλεκτρολογία, σε συνδυασμό με Μεταπτυχιακό Τίτλο (Master’s Degree) στην Ηλεκτρονική ή Ηλεκτρολογία με ειδικότητα σε θέματα Τηλεπικοινωνιών, όπως θα επιβεβαιώνεται από το συνδυασμό των μαθημάτων στα δύο πτυχία, κατά την κρίση της Iris και            
 • Εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ στον αντίστοιχο κλάδο σπουδών ή κατοχή προσόντων που αποδέχεται το ΕΤΕΚ για εγγραφή μέλους στον αντίστοιχο κλάδο σπουδών.

Επιπρόσθετα Προσόντα:

 • Εμπειρία σε κάποια από τα πιο κάτω θέματα θα θεωρηθούν πλεονέκτημα:
 • Δορυφορικές επικοινωνίες.
 • Ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και ψηφιακή τηλεόραση.
 • Συστήματα/Υπηρεσίες δορυφορικού προσδιορισμού θέσης.
 • Συστήματα/Υπηρεσίες δορυφορικής παρατήρησης της γης.
 • Ερευνητικά προγράμματα.
 • Επαγγελματικές πιστοποιήσεις σε θέματα Τεχνολογίας και Πληροφορικής π.χ. Cisco, Red Hat, Microsoft, Oracle κ.α., θα θεωρηθούν πλεονέκτημα.

Κύρια Καθήκοντα:

 • Λειτουργία και Συντήρηση Δορυφορικού και άλλου Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
 • Διαχείριση έργων για εγκαταστάσεις νέου εξοπλισμού.
 • Συμμετοχή στις εγκαταστάσεις εξοπλισμού και δορυφορικών κεραιών.
 • Προγραμματισμός, παρακολούθηση και έλεγχος υπηρεσιών/εργασιών.
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
 • Διαχείριση προγραμμάτων Λειτουργίας και Συντήρησης (προγραμματισμός, υλοποίηση).
 • Παρακολούθηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • Τεχνική υποστήριξη πελατών.
 • Αναγνώριση και επίλυση βλαβών και προβλημάτων.
 • Ετοιμασία προδιαγραφών για αγορές εξοπλισμού και υπηρεσιών από προμηθευτές μέσω προσφορών.
 • Ανάλυση των αιτημάτων πελατών και συμμετοχή στο σχεδιασμό των τεχνικών λύσεων.
 • Ετοιμασία προσφορών και υποστήριξη πελατών.
 • Συμμετοχή στην ετοιμασία του Επιχειρηματικού Σχεδίου.
 • Ετοιμασία και υλοποίηση ερευνητικών προτάσεων.

Ώρες εργασίας:

Πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, 38 ώρες την εβδομάδα.

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Ομαδικότητα/Άριστες Διαπροσωπικές Σχέσεις.
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα.
 • Καλή φυσική κατάσταση.
 • Ενεργός επιζήτηση μάθησης.

Δεξιότητες και Γνώσεις:

 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office, χρήση διαδικτύου κλπ.).
 • Παρακολούθηση και εφαρμογή τεχνολογικών εξελίξεων

Όροι Εργοδότησης:

Διετές συμβόλαιο με προοπτικές ανανέωσης.

Απολαβές και Ωφελήματα:

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αμοιβών και ωφελημάτων που περιλαμβάνει τα εξής:

 • Μηνιαίος μισθός €1.700 – €2.100 αναλόγως προσόντων και πείρας.
 • 13ος μισθός.
 • Ταμείο προνοίας.
 • Ταμείο Συμπληρωματικών Παροχών Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.
 • Συμμετοχή στο σχέδιο επιβράβευσης προσωπικού που βασίζεται στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.
 • Υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο.
 • Μεταφορικό μέσο από τις παραπλήσιες πόλεις.
 • 21 μέρες ετήσια άδεια.
 • Άλλες παροχές που προσφέρονται στο προσωπικό των θυγατρικών της Cyta

Προϋποθέσεις:

 • Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άτομο που είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο.
 • Ηλικία άνω των 17 ετών.
 • Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές ή συμπλήρωση άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας όπου ισχύει, νοουμένου ότι πρόκειται για άρρενα πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Πολύ καλή κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλότητα σε βαθμό που να επιτρέπουν την διεκπεραίωση των καθηκόντων της θέσης, αποτελούν ουσιαστικές και καθοριστικές επαγγελματικές προϋποθέσεις. .
 • Η καταδίκη επί συγκεκριμένων αδικημάτων και η απόλυση ή τερματισμός υπηρεσιών από τη Cyta/ Iris ή τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφέρει ανικανότητα για πρόσληψη
 • Κάτοχος άδειας οδηγού.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων αποδεικτικών πιστοποιητικών και τηλεφώνων επικοινωνίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@irissat.com το αργότερο μέχρι τις 29 Ιουνίου 2022. Όλα τα πτυχία θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη αναλυτική κατάσταση μαθημάτων και βαθμολογίες.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, και προϋποθέσεις κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία περαιτέρω αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα  περιλαμβάνει  προφορική συνέντευξη στα πλαίσια της οποίας θα διεξαχθεί και πρακτική εξέταση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αποταθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@irissat.com

Apply for this job