Λειτουργός Τυποποίησης – Ηλεκτροτεχνικός Τομέας 84 views

Job Overview

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης μόνιμου Λειτουργού Τυποποίησης στον τομέα Ηλεκτρολογικής/Ηλεκτρονικής Μηχανικής.

 

Σχέδιο Υπηρεσίας και Έντυπο Αίτησης βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα, www.cys.org.cy και στα γραφεία του Οργανισμού (Λεωφόρος Λεμεσού & Κώστα Αναξαγόρα 30, 2014 Στρόβολος, κτήριο «ΣΤΟΡΙΚΟΝ» 3ος όροφος, Λευκωσία), κα Μαριλένα Νικολάου τηλ. 22411439.

 

Για σκοπούς της παρούσας προκήρυξης οι ανάγκες του Οργανισμού απαιτούν τα πιο κάτω προσόντα:

 

  1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε κλάδο της Ηλεκτρολογικής ή Ηλεκτρονικής Μηχανικής.

 

και

 

  1. Για σκοπούς της παρούσας προκήρυξης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον κλάδο της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής ή στον κλάδο της Ηλεκτρονικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην Ηλεκτρονική Μηχανική.

 

  1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν και στους 2 κλάδους (Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική) ή Μεταπτυχιακός τίτλος στη διοίκηση επιχειρήσεων, δημόσια διοίκηση ή σε οποιονδήποτε τομέα της μηχανικής επιστήμης, θα αποτελέσει επιπρόσθετο προσόν.

 

Σημείωση: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.

 

 

Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς, στην Ταχυδρομική Θυρίδα: αρ.16197, 2086 Λευκωσία, ή να παραδοθούν δια χειρός στα γραφεία του Οργανισμού ή να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση m.nicolaou@cys.org.cy. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 23/05/2022 (συμπεριλαμβανομένης) και να απευθύνονται προς:

 

Γενική Διευθύντρια

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

 

Η ημερομηνία η οποία θα ληφθεί υπόψη για όσες αιτήσεις αποσταλούν ταχυδρομικώς, είναι η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας μέχρι τις 23/05/2022 (συμπεριλαμβανομένης). Για όσες αιτήσεις παραδοθούν δια χειρός, η προθεσμία παράδοσης της αίτησης στα γραφεία του Οργανισμού είναι μέχρι τις 23/05/2022 (συμπεριλαμβανομένης) εντός των ωρών λειτουργίας των γραφείων (07:30-15:00). Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αποστολής των αιτήσεων, η προθεσμία παραλαβής του ηλεκτρονικού μηνύματος είναι μέχρι και τις 23/05/2022 (συμπεριλαμβανόμενης).

 

Με βάση την πολιτική του Οργανισμού, άτομα τα οποία έχουν μέχρι Γ’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος και εξ αγχιστείας με οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., της Διεύθυνσης ή του προσωπικού του Οργανισμού, αποκλείονται από τη διαδικασία. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) είναι Οργανισμός ίσων ευκαιριών προς όλους και λειτουργεί με διακριτικότητα για διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όλα τα προσωπικά στοιχεία θα εξετάζονται και θα διαχειρίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα.

Apply for this job