Λειτουργός Προσφορών, Αγορών και Προμηθειών 136 views

Job Overview

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Λειτουργού Προσφορών, Αγορών και Προμηθειών

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Κάτω από την εποπτεία του προϊσταμένου του:

(α)     Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα που αφορούν την παροχή υποστήριξης για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών προσφορών του Κέντρου.

(β)     Ευθύνεται για την οργάνωση, συντονισμό, προγραμματισμό, εποπτεία και παρακολούθηση ενός ή περισσοτέρων τομέων εργασίας.

(γ)     Αναλαμβάνει διοικητικά καθήκοντα και εποπτεύει το εμπλεκόμενο  προσωπικό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 1. Ευθύνεται για τον έλεγχο, παρακολούθηση και διεκπεραίωση των διαγωνισμών που προκηρύσσει το Κέντρο και των σχετικών με αυτούς συμβάσεων.
 2. Εφαρμόζει διαδικασίες που αφορούν στη διεκπεραίωση των διαγωνισμών του Κέντρου και παρακολουθεί τυχόν εξελίξεις σε θέματα νομοθεσίας.
 3. Επιμελείται των όρων διαγωνισμών που προκηρύσσει το Κέντρο και διεκπεραιώνει τη διοικητική εργασία που αφορά στους διαγωνισμούς.
 4. Παρέχει γενικές πληροφορίες/καθοδήγηση προς το κοινό που εμπλέκεται με τους διαγωνισμούς.
 5. Δημοσιεύει τις προσφορές που προκηρύσσει το Κέντρο.
 6. Αποσφραγίζει τις προσφορές και αποστέλλει επιστολές κατακύρωσης και γνωστοποίησης αποτελεσμάτων σε όλους τους προσφοροδότες.
 7. Ελέγχει τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που προσκομίζονται μέσω των διαγωνισμών και ετοιμάζει τα συμβόλαια κατακύρωσης των διαγωνισμών.
 8. Ενημερώνει και παρακολουθεί τα Μητρώα Προσφορών, Αγορών και Προμηθειών του Κέντρου.
 9. Ενημερώνει και παρακολουθεί την ημερομηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών που αφορούν τη συμμετοχή/προκαταβολή/πιστή εκτέλεσης/καλής λειτουργίας.
 10. Διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
 11. Καταχωρεί και ελέγχει αιτήματα που αφορούν προσφορές, αγορές και προμήθεια και τα αποστέλλει στη διοίκηση του Κέντρου για τελική έγκριση.
 12. Μεριμνά για τη δική του συνεχιζόμενη εκπαίδευση και συμμετέχει σε ενδοτμηματικά ή εγχώρια εκπαιδευτικά προγράμματα.
 13. Προγραμματίζει ή και προσωπικά αναλαμβάνει την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού που σχετίζεται με τη διαδικασία προσφορών.
 14. Εκτελεί άλλα καθήκοντα σχετικά με τη θέση του/της που τυχόν να του/της ανατεθούν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Οικονομικά, Διοίκηση, Θετικές Επιστήμες, Πολυτεχνικές Επιστήμες.

* (Σημ.: Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)

 1. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας*.

*Σημείωση:
Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

 1. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, εχεμύθεια και ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Μεταπτυχιακός Τίτλος ή ισότιμο προσόν σε τουλάχιστον ένα από τα επιστημονικά πεδία που αναφέρονται πιο πάνω.
 2. Διετής πείρα σε θέση σχετική με τα καθήκοντα που αναφέρονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας.
 3. (α) Μέλος του Ινστιτούτου Αγορών και Προμηθειών (Member of the Association of supervisions in purchasing and supply of the Institute of Purchasing and Supply) ή μέλος άλλου Ινστιτούτου που εγκρίνει ως ισότιμο ο Υπουργός Οικονομικών,

ή

(β) Επιτυχία στις εξετάσεις Αγορών (Purchasing, Third Level) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή οποιαδήποτε άλλη εξέτασή εγκρίνει ως ισότιμη ο Υπουργός Οικονομικών.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

Apply for this job