Λειτουργός Λογιστηρίου 254 views

Job Overview

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Λειτουργού Λογιστηρίου

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 1. Εκτελεί λογιστικά καθήκοντα όπως χρέωση, πίστωση, άθροισμα και συμφωνία λογαριασμών και γενικά γραφειακά καθήκοντα.
 2. Διεκπεραιώνει συμφιλιώσεις τραπεζών, πιστωτών και πελατών.
 3. Συνεργάζεται με πιστωτές, πελάτες, ελεγκτές.
 4. Παρέχει υποστήριξη στα εσωτερικά τμήματα.
 5. Ετοιμάζει καταστάσεις ΦΠΑ.
 6. Καταγράφει, αποθηκεύει και αναλύει πληροφορίες, εκτελεί υπολογισμούς και παράγει έγγραφα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και λογιστικού λογισμικού.
 7. Ταξινομεί, καταγράφει και συνοψίζει αριθμητικά και οικονομικά δεδομένα, για να ετοιμάσει και να διατηρήσει οικονομικά αρχεία και τα ελέγχει για την ορθότητά τους σε σχέση με την καταχώριση, τη μαθηματική ακρίβεια και την κωδικοποίηση.
 8. Παραλαμβάνει, καταχωρεί, και ελέγχει μετρητά και επιταγές, αντιστοιχίζει έντυπα παραγγελιών με τιμολόγια και κωδικοποιεί έγγραφα σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κέντρου.
 9. Διασφαλίζει τη συμμόρφωση του τμήματος με τις πολιτικές, διαδικασίες και τους κανονισμούς του Κέντρου και τη σχετική νομοθεσία.
 10. Αρχειοθετεί και εντοπίζει πληροφορίες με σκοπό την ετοιμασία στατιστικών, οικονομικών, λογιστικών ή ελεγκτικών εκθέσεων και άλλων εγγράφων και την ενημέρωση των προϊσταμένων του.
 11. Ευθύνεται για την ομαλή προετοιμασία του μηνιαίου μισθολογίου.
 12. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα του/της ανατεθούν.
 13. Συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/ Κανονιστικές, Διεθνώς Αναγνωρισμένα Λογιστικά Πρότυπα, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στο Κέντρο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ*:

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Λογιστική (συμπεριλαμβανομένου του προσόντος του μέλους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου), Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, (με κατεύθυνση στη Λογιστική)

 1. Τριετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στο σημείο (1) πιο πάνω.
 2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και της αγγλικής

Σημείωση:
Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

*Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα τοποθετούνται στην Κλίμακα Α8-Α10-Α11 ανεξάρτητα από τον τίτλο σπουδών ή τα έτη προϋπηρεσίας που διαθέτουν.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου σώματος Λογιστών, σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017, όπως εκάστοτε τροποποιείται.
 2. Εργασιακή γνώση σε θέματα προετοιμασίας και διεκπεραίωσης μισθολογίου.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της θέσης εδώ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Apply for this job