ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Κωδικός Θέσης: ΔΚΣ&ΕΔ 15-03 19 views

Job Overview

Καθήκοντα / Αρμοδιότητες Θέσης

Υποστήριξη των εργασιών της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Η θέση θα αναφέρεται στη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Απαραίτητα Προσόντα
• Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Νομική (Επιπρόσθετο προσόν: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα)
• Διετής προϋπηρεσία σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, επιπρόσθετο προσόν
• Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία
• Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
• Άριστη γνώση Η/Υ (εφαρμογές MS Office)
• Ευχάριστη προσωπικότητα, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, πρωτοβουλία και ομαδικό πνεύμα.

Απολαβές και Ωφελήματα

Η Εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων με βάση τα προσόντα του/της υποψηφίου και προοπτική επαγγελματικής ανέλιξης.

Διαδικασία Πρόσληψης
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους μέχρι την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 σημειώνοντας τον κωδικό θέσης, στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Ιφιγενείας 7, 2007 Στρόβολος, Τ.Θ. 16272, 2087 Στρόβολος ή με Φαξ στο 22841096 ή με e-mail: career@ethnikiinsurance.com.

Όλες οι υποψηφιότητες θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις επικρατέστερους/ες υποψήφιους/ες.

Apply for this job