ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 87 views

Job Overview

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εταιρεία «Διαδημοτική Αναπτυξιακών έργων Λευκωσίας Λτδ» (ΔΑΕΛ) ιδρύθηκε από τους Δήμους Λευκωσίας,Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Έγκωμης και Αγίου Δομετίου με σκοπό την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των μελών της για την υλοποίηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης Λευκωσίας (ΣΟΧΑ). Η ΣΟΧΑ συμπεριλαμβάνει αναπτυξιακά έργα και δράσεις που υποβλήθηκαν από τους 6 ανωτέρω Δήμους με επικεφαλής – συντονιστή το Δήμο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Πρόκειται για έργα που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών επιδιώκοντας την επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών και κοινωνικών συνθηκών της Λευκωσίας.

Ανάμεσα στους σκοπούς της ΔΑΕΛ Λτδ βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων και η υλοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το Ταμείο Ανάκαμψης κ.ά. που στόχο έχουν την υλοποίηση έργων δημοσίου οφέλους.

Η εταιρεία ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τη θέση Λειτουργού Λογιστηρίου / Υπευθύνου Συμβάσεων με τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Καθήκοντα

 • Εκτελεί καθήκοντα οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας.
 • Εκτελεί λογιστικά καθήκοντα όπως χρέωση, πίστωση, άθροισμα και συμφωνία λογαριασμών.
 • Τηρεί λογιστικές καταστάσεις, μεριμνά για την είσπραξη εσόδων και εξόδων και τη διενέργεια δαπανών και εξασκεί εποπτεία και έλεγχο πάνω σε έσοδα και δαπάνες.
 • Συντάσσει μηνιαία ισοζύγια των λογαριασμών.
 • Εκτελεί το μηνιαίο μισθολόγιο της εταιρείας.
 • Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εφαρμογή της περί Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Νομοθεσίας.
 • Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα / επαγγελματικές ικανότητες

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Λογιστική Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά (Σημ.: O όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
 • Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου με επαγγελματικό τίτλο Chartered ή Certified Accountant θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Γνώση του «Περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016» θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική σε αντίστοιχη θέση σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μισθός

Ο ετήσιος ακάθαρτος μισθός ανέρχεται σε €25.000 συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού.

Ημέρες και ώρες εργασίας

Οι ημέρες εργασίας της θέσης είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι ώρες εργασίας καθορίζονται στις 38 εβδομαδιαίως.

Υποβολή Αιτήσεων

Για την υποβολή της αίτησής τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης και να το υποβάλουν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Λειτουργού Λογιστηρίου / Υπευθύνου συμβάσεων  ΔΑΕΛ Λτδ», στο κιβώτιο προσφορών στο ισόγειο του Δημαρχείου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία ή να το αποστείλουν στο Δήμο Λευκωσίας μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλες οι απαιτούμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά τεκμηρίωσης των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

Η υποβολή αντιγράφων των σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών είναι αποδεκτή, ωστόσο η ΔΑΕΛ Λτδ τηρεί το δικαίωμα να ζητήσει για σκοπούς ελέγχου τα πρωτότυπα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy / Ενημέρωση / Κενές θέσεις εργασίας.

 

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Σημειώσεις

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου. Η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η εργασία την οποία θα προσληφθούν για να εκτελέσουν παύσει να υφίσταται.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

Μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης θα ειδοποιηθούν.

Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της απασχόλησης: Ιανουάριος 2023.

Η σύμβαση δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027.

 

Apply for this job