ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Κωδικός Θέσης: ΔΕ&Ε 11-12 194 views

Job Overview

Καθήκοντα/ Αρμοδιότητες Θέσης

Υποστήριξη των διαφόρων λειτουργιών της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης &  Εισπράξεων.  Παρέχει εξυπηρέτηση σε πελάτες, συνεργάτες της Εταιρίας και   υποστηρίζει τις Λειτουργίες Εισπράξεων, Αλληλογραφίας, Τηλεφωνικών Κλήσεων και Αιτιάσεων.

Η θέση θα αναφέρεται στη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης & Εισπράξεων.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας με βαθμό 16/20 και άνω ή 80% και άνω σε περίπτωση ιδιωτικού σχολείου
  • Πτυχίο Πανεπιστημίου/Κολεγίου
  • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Ευχέρεια στη γραπτή και προφορική επικοινωνία
  • Άριστη γνώση Η/Υ (εφαρμογές MS Office)
  • Προϋπηρεσία 2 ετών σε ανάλογη θέση
  • Γνώσεις Λογιστικής επιπέδου Higher, επιπρόσθετο προσόν
  • Κάτοχος Πιστοποιητικού Βασικής Ασφαλιστικής Κατάρτισης (ΠΒΑΚ), επιπρόσθετο προσόν
  • Ευχάριστη προσωπικότητα, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, πρωτοβουλία και ομαδικό πνεύμα

Απολαβές και Ωφελήματα

Η Εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων με βάση τα προσόντα του/της υποψηφίου και προοπτική επαγγελματικής ανέλιξης.

Διαδικασία Πρόσληψης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους μέχρι την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 σημειώνοντας τον κωδικό θέσης, στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Ιφιγενείας 7, 2007 Στρόβολος, Τ.Θ. 16272, 2087 Στρόβολος ή με Φαξ στο 22841096 ή με e-mail: career@ethnikiinsurance.com.

Όλες οι υποψηφιότητες θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις επικρατέστερους/ες υποψήφιους/ες.

 

Apply for this job