Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) – Θέση Λογιστή 124 views

Job Overview

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μία (1) κενή μόνιμη θέση Λογιστή, Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 και Α12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

2.1. Καθήκοντα και ευθύνες:
(1) Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τον συντονισμό, την εποπτεία και γενικότερα την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τομέα/μονάδας εργασίας του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).
(2) Βοηθά και συμβουλεύει τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την ορθολογική διαχείριση των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του ΚΟΑΠ και την αποτελεσματική εφαρμογή τους.
(3) Διενεργεί ή/και επιβλέπει ειδικές έρευνες και μελέτες που του ανατίθενται.
(4) Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
(5) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Σημ.: Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, οι υπάλληλοι θα εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του ΚΟΑΠ ή με ειδικά ωράρια, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ωρών την εβδομάδα.

2.2. Απαιτούμενα Προσόντα:
(1) Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής γλώσσας ή της Γερμανικής γλώσσας.
(4) Διετής τουλάχιστον λογιστική/ελεγκτική πείρα μετά την απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος το οποίο προαπαιτείται για την εγγραφή στο (1) πιο πάνω, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημειώσεις:
(α) Οι διοριζόμενοι που είναι και κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος, θα τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της Kλίμακας Α11. Της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν και υπάλληλοι που αποκτούν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν μετά τον διορισμό τους, η τοποθέτησή τους όμως στην αρχική βαθμίδα της Kλίμακας Α11, θα γίνεται από την ημερομηνία απόκτησης των προσόντων. (Υποσημ: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(β) Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

3. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 των περί του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Πρόσληψη, Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος Υπαλλήλων) Κανονισμών του 2021, ουδείς διορίζεται στον ΚΟΑΠ εκτός εάν –
(1) είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους·
(2) κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός·
(3) δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σοβαρής μορφής, που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·
(4) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τον Οργανισμό, από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία της δημοκρατίας ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πειθαρχικό παράπτωμα·
(5) πιστοποιείται ως κατάλληλος από πλευράς υγείας για τη συγκεκριμένη θέση από τον προσωπικό ιατρό του υπό διορισμό προσώπου, όπως αυτός ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, ή/και από ιατρό ο οποίος ορίζεται από τον Επίτροπο, ύστερα από τη διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων που θα κριθούν απαραίτητες από τον προσωπικό ιατρό του υπό διορισμό προσώπου ή/και από τον ιατρό που ορίζεται από τον Επίτροπο·
(6) έχει συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας του· και
(7) νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

4. Υποβολή Αιτήσεων
(1) Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που έχει καθοριστεί από τον ΚΟΑΠ με τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ή ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ».
(2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων από την ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ: www.capo.gov.cy στο πεδίο που αφορά τη θέση του Λογιστή. Μπορούν επίσης να παραληφθούν από τα Κεντρικά Γραφεία του ΚΟΑΠ, οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα), 2000 Λευκωσία και από τα ακόλουθα Επαρχιακά/Περιφερειακά Γραφεία του ΚΟΑΠ:
− Αγχίστου 4, 3048 Λεμεσός.
− Ακροπόλεως 18, 7103 Αραδίππου, Λάρνακα.
− Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Μ. Σάββα 28, 8047 Πάφος.
− 1ης Απριλίου 248, 5280 Παραλίμνι.
− 1ης Απριλίου 40, 4876 Κυπερούντα.
− Τιμοχάρη 1, 8820 Πόλη Χρυσοχούς.
Σημειώνεται ότι για την παρούσα προκήρυξη στο πεδίο «Κωδικός Θέσης» στο έντυπο αίτησης, θα πρέπει να αναγραφεί: «Λ».
(3) Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων και βεβαιώσεων για πείρα, όπου απαιτείται πείρα.
Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν. Αιτήσεις ελλιπώς συμπληρωμένες ή/και που δεν συνοδεύονται με τα κατάλληλα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
(4) (α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ (www.capo.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(5) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Κεντρικά Γραφεία του ΚΟΑΠ, οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα), 2000 Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής, όχι αργότερα από τις 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 ή να αποσταλούν προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Προσλήψεων και Προαγωγών του ΚΟΑΠ, στην πιο πάνω διεύθυνση μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή και σφραγίδα ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 το αργότερο.
(6) Για την πλήρωση της κενής θέσης λαμβάνονται υπόψη μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις και ως τέτοιες θεωρούνται οι αιτήσεις που παραδίδονται στον ΚΟΑΠ ή έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται πιο πάνω στην παρούσα δημοσίευση.
(7) Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως, το δηλώσουν στο κατάλληλο πεδίο του εντύπου αίτησης.
(8) Σημειώνεται ότι ο ΚΟΑΠ θα επικοινωνεί με τους υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε υποψηφίου θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί ευδιάκριτα στην αίτηση.
(9) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα τηλέφωνα 22557676 / 22557777.
(10) Επιπλέον, σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ, την οποία οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρακολουθούν.

Apply for this job