Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου – Θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού 205 views

Job Overview

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (Θέση Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι σύμφωνα με τις συνδυασμένες κλίμακες: Α2: €15.109, €15.201, €15.293, €15.385, €15.496, €15.681, €16.060, €16.439, €16.818, €17.197, €17.576, €17.967, €18.544 Α5: €16.196, €16.826, €17.455, €18.168, €19.139, €20.110, €21.081, €22.052, €23.023, €23.994, €24.965, €25.936, €26.907 και Α7(ii): €22.648, €23.780, €24.912, €26.044, €27.176, €28.308, €29.440, €30.572, €31.704, €32.836, €33,968, €35,100, €36.232. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου και επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης τα καθήκοντα και οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Α΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Α1. Εκτελεί συνήθη λογιστικά καθήκοντα, τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
(1) Έλεγχο και εποπτεία των εσόδων και εξόδων του Κ.Σ.
(2) Τήρηση λογιστικών βιβλίων, καταστάσεων ή μητρώων, περιλαμβανομένων βιβλίων αποθηκών και ταμείου καθώς και ταξινόμηση και φύλαξη εγγράφων σχετικών με την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
(3) Είσπραξη τελών και δικαιωμάτων καθώς και καταχώρηση και ενημέρωση των σχετικών βιβλίων και μητρώων για τις εισπράξεις.
(4) Ετοιμασία και έκδοση τιμολογίων ή καταστάσεων λογαριασμού. Ετοιμασία επιταγών και δελτίων πληρωμών και διενέργεια πληρωμών.
(5) Συλλογή στοιχείων σχετικά με τις αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου και ετοιμασία εκθέσεων.
(6) Χειρισμό συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή και καταχώρηση στοιχείων.
(7) Διανομή τιμολογίων ή λογαριασμών του Κοινοτικού Συμβουλίου, είσπραξή των τελών και δικαιωμάτων που επιβάλλονται σύμφωνα με το Νόμο και τους Κοινοτικούς Κανονισμούς, είτε στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου είτε μετά από επίσκεψη στους φορολογουμένους και παράδοση των εισπράξεων σε εξουσιοδοτημένο Λειτουργό και/ή κατάθεση τούτων στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Κοινοτικού Συμβουλίου.
(8) Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την αποθήκευση υλικών που περιλαμβάνουν παραλαβή και έκδοση υλικών, τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, λειτουργία μεθόδου εντόπισης και παρακολούθησης υλικών κ.λ.π. σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς και Οδηγίες.
Α2. Διεξάγει αλληλογραφία που σχετίζεται με καθήκοντά του.
Α3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Β΄ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
(1) Απολυτήριο Aναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
(2) Επιτυχία στο 3ο Επίπεδο Εξέτασης στη Λογιστική (Pearson LCCI Level 3 Certificate in Accounting (VRQ) ή Pearson LCCI Level 3 Certificate in Financial Accounting (VRQ) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή στην Ανώτερη (Higher) εξέταση στη Λογιστική του Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους
i. Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
ii. οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Γ΄ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ:
(1) Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν σε γραπτή ή/και προφορική εξέταση σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο (Ν. 6(Ι)/1998).
(2) Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν θα πρέπει να επιτύχουν-
(α) στις εξετάσεις πάνω στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς Αποθηκών μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους, προτού ο διορισμός τους επικυρωθεί, και
(β) στις εξετάσεις πάνω στον περί Κοινοτήτων Νόμο και στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς και τον περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμο μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους.
(3) Η ανέλιξη των υπαλλήλων στην αμέσως ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της θέσης τους, θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη σημείωση (2).
(4) Ο υπάλληλος που θα διοριστεί θα εργάζεται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Υπηρεσίας του Κοινοτικού Συμβουλίου το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών την εβδομάδα.
(5) Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να του ανατεθούν πιο υπεύθυνα καθήκοντα μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.
(6) Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας ο υπάλληλος θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά του.

Δ΄ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 18 των περί Κοινοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών (ΚΔΠ 278/2002) που υιοθετήθηκαν από το Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου κανένα πρόσωπο δε διορίζεται εκτός εάν:
(1) Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(2) Συμπλήρωσε την ηλικία των (17) δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
(3) Δεν έχει συμπληρώσει το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας του.
(4) Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει διορισμός.
(5) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.
(6) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δίκαιου για πειθαρχικό παράπτωμα.
(7) Πιστοποιείται από γιατρό που ορίζεται από το Συμβούλιο ότι είναι σωματικά κατάλληλος για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.

Ε΄ ΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ:
Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτησή τους.
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τους αιτητές να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή / και πείρα ή/και την αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά που αφορούν τα θέματα αυτά.

ΣΤ΄ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
(1) Αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Κοινοτικού Συμβουλίου, το οποίο μπορούν να προμηθευθούν από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοφάγου και από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www. xylophagou.com.cy).
(2) Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 24815815 ή 24815843.
(3) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στον Προέδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 23 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 1:00 μ.μ. στη διεύθυνση, οδός Αναστάση Μανώλη 17, Τ.Κ. 7520 Ξυλοφάγου.
(4) Διευκρινίζεται ότι, αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Apply for this job