ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ 340 views

Job Overview

 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ

ΚΩΔ: ΚΑΘ/04/2022, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

 

Περιγραφή Ιδρύματος:

Εκ μέρους του πελάτη μας, το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας»  ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης “Καθαριστή/στριας”, για κάλυψη αναγκών που αφορούν στην  υλοποίηση των έργων Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης  «ΤΟ ΣΤΕΚΙ», και Κέντρου Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης «ΚΕΕΑΕΔ». Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου και καλύπτει την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023.

(α) Λειτουργία και υλοποίηση υπηρεσιών του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης «ΤΟ ΣΤΕΚΙ» στη νέα κοινωνική υποδομή που δημιουργείται για το σκοπό αυτό με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ 2014-2020 σε κτίριο της οδού Περικλέους στην εντός των τειχών Λευκωσία, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχο-κοινωνικής στήριξης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και της παροχής διευκολύνσεων σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης.

(β) Λειτουργία και υλοποίηση των υπηρεσιών του Κέντρου Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης «ΚΕΕΑΕΔ» ευάλωτων ομάδων στη νέα κοινωνική υποδομή που δημιουργείται με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ 2014-2020 για το σκοπό αυτό σε κτίριο στη γωνία των οδών Τρικούπη και Διονύσου στην εντός των τειχών Λευκωσία.

Τα έργα «Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης – ΚΕΕΑΕΔ» (ευάλωτων ομάδων) και Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης  «ΤΟ ΣΤΕΚΙ»συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε., στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής για Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Λευκωσίας και συγκεκριμένα των έργων που υλοποιούνται υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Οποιωνδήποτε Διακρίσεων μέσω της Παροχής Στήριξης για Φυσική, Οικονομική και Κοινωνική Αναζωογόνηση Κοινοτήτων εντός Αστικών Περιοχών».

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του κτιρίου
 • Καθαριότητα γραφείων και κοινών χώρων κτηρίου
 • Καθαριότητα γενικών επιφανειών στα εσωτερικά των κτιρίων και γραφείων
 • Διασφάλιση και διατήρηση καθαριότητας στους χώρους γύρω από τα κτίρια και τις βεράντες.
 • Ενεργεί κάτω από τις οδηγίες της διεύθυνσης του ιδρύματος και των λειτουργών των προγραμμάτων που αφορά θέματα καθαριότητας
 • Συνεπής και έγκαιρη διασφάλιση της καθαριότητας κατά την επιτέλεση διοργανώσεων ή τελετών ή κατά την φιλοξενία επισκέψεων στο κτήριο
 • Στην περίπτωση του βρεφοκομείου και νηπιαγωγείου του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας όπως φροντίζει για την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
 • Εντοπισμός προβλημάτων που αφορούν τεχνικά θέματα καθαριότητας και ενημέρωση προς τους ανωτέρους
 • Έχει την ευθύνη για την ασφαλή χρήση, φύλαξη και συντήρηση του εξοπλισμού / μηχανήματα καθαρισμού και των αναλώσιμων υλικών καθαριότητας
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων και επιμόρφωση για νέες μεθόδους / προϊόντα καθαρισμού, Εφαρμόζει τους κανονισμούς Ασφάλειας και Υγείας καθώς και λαμβάνει μέτρα ασφάλειας και χρησιμοποιεί προστατευτικό εξοπλισμό

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστο 1 (ενός) έτους σε παρόμοια θέση
 • Άριστη σωματική και ψυχική υγεία
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

 

Όροι Εργασίας:

 1. Αμοιβή

Η μισθολογική κλίμακα της θέσης είναι η κλίμακα Δ2. Ο ετήσιος βασικός μισθός ανέρχεται σε €9,098.52. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό

 1. Ωφελήματα

Όπως προνοούνται από τη συλλογική σύμβαση μεταξύ του Ιδρύματος Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας και της Παγκύπριας Συντεχνίας Εργαζομένων στις Υπηρεσίες ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ Λευκωσίας και του Ελευθέρου Εργατικού Σωματείου Ιδιωτικών Υπάλληλων ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας. 

 1. Ωράριο Εργασίας

Οι υπηρεσίες παρέχονται από Δευτέρα έως Σάββατο, ενδεικτικό ωράριο εργασίας 8:00π.μ.-16:00μ.μ. Οι ημέρες και ώρες εργασίες δύναται να τροποποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων και των σαββατοκύριακων. Το σύνολο των ωρών εργασίας, δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό εργασίας την εβδομάδα.

 1. Υποβολή αίτησεων

Για την υποβολή της αίτησης τους οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας KPMG Vacancies on Behalf of Clients (https://bit.ly/35Mkx3g) μέσω της ιστοσελίδας της KPMG (www.kpmg.com.cy), η οποία θα περιλαμβάνει κατάλογο (checklist) απαραίτητων εγγράφων που πρέπει να επισυνάπτουν οι υποψήφιοι στην αίτηση τους. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστή αίτηση για την κάθε θέση που τους ενδιαφέρει.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλες οι απαιτούμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά τεκμηρίωσης των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

 

Αιτήσεις που δεν είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη. (Η υποβολή αντιγράφων των σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών είναι αποδεκτή, ωστόσο το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας τηρεί το δικαίωμα να ζητήσει για σκοπούς ελέγχου τα πρωτότυπα).

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης για την οποία υποβάλλουν αίτηση κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, περιλαμβανομένης.

Οι αιτητές που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προφορική εξέταση.

Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτηση τους.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα είναι η την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 και ώρα 23:59.

 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

 

Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν.

Apply for this job

 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ 143 views

Job Overview

 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ

ΚΩΔ: ΚΑΘ/04/2022, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

 

Περιγραφή Ιδρύματος:

Εκ μέρους του πελάτη μας, το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας»  ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης “Καθαριστή/στριας”, για κάλυψη αναγκών που αφορούν στην  υλοποίηση των έργων Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης  «ΤΟ ΣΤΕΚΙ», και Κέντρου Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης «ΚΕΕΑΕΔ». Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου και καλύπτει την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023.

(α) Λειτουργία και υλοποίηση υπηρεσιών του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης «ΤΟ ΣΤΕΚΙ» στη νέα κοινωνική υποδομή που δημιουργείται για το σκοπό αυτό με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ 2014-2020 σε κτίριο της οδού Περικλέους στην εντός των τειχών Λευκωσία, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχο-κοινωνικής στήριξης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και της παροχής διευκολύνσεων σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης.

(β) Λειτουργία και υλοποίηση των υπηρεσιών του Κέντρου Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης «ΚΕΕΑΕΔ» ευάλωτων ομάδων στη νέα κοινωνική υποδομή που δημιουργείται με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ 2014-2020 για το σκοπό αυτό σε κτίριο στη γωνία των οδών Τρικούπη και Διονύσου στην εντός των τειχών Λευκωσία.

Τα έργα «Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης – ΚΕΕΑΕΔ» (ευάλωτων ομάδων) και Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης  «ΤΟ ΣΤΕΚΙ»συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε., στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής για Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Λευκωσίας και συγκεκριμένα των έργων που υλοποιούνται υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Οποιωνδήποτε Διακρίσεων μέσω της Παροχής Στήριξης για Φυσική, Οικονομική και Κοινωνική Αναζωογόνηση Κοινοτήτων εντός Αστικών Περιοχών».

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του κτιρίου
 • Καθαριότητα γραφείων και κοινών χώρων κτηρίου
 • Καθαριότητα γενικών επιφανειών στα εσωτερικά των κτιρίων και γραφείων
 • Διασφάλιση και διατήρηση καθαριότητας στους χώρους γύρω από τα κτίρια και τις βεράντες.
 • Ενεργεί κάτω από τις οδηγίες της διεύθυνσης του ιδρύματος και των λειτουργών των προγραμμάτων που αφορά θέματα καθαριότητας
 • Συνεπής και έγκαιρη διασφάλιση της καθαριότητας κατά την επιτέλεση διοργανώσεων ή τελετών ή κατά την φιλοξενία επισκέψεων στο κτήριο
 • Στην περίπτωση του βρεφοκομείου και νηπιαγωγείου του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας όπως φροντίζει για την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
 • Εντοπισμός προβλημάτων που αφορούν τεχνικά θέματα καθαριότητας και ενημέρωση προς τους ανωτέρους
 • Έχει την ευθύνη για την ασφαλή χρήση, φύλαξη και συντήρηση του εξοπλισμού / μηχανήματα καθαρισμού και των αναλώσιμων υλικών καθαριότητας
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων και επιμόρφωση για νέες μεθόδους / προϊόντα καθαρισμού, Εφαρμόζει τους κανονισμούς Ασφάλειας και Υγείας καθώς και λαμβάνει μέτρα ασφάλειας και χρησιμοποιεί προστατευτικό εξοπλισμό

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστο 1 (ενός) έτους σε παρόμοια θέση
 • Άριστη σωματική και ψυχική υγεία
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

 

Όροι Εργασίας:

 1. Αμοιβή

Η μισθολογική κλίμακα της θέσης είναι η κλίμακα Δ2. Ο ετήσιος βασικός μισθός ανέρχεται σε €9,098.52. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό

 1. Ωφελήματα

Όπως προνοούνται από τη συλλογική σύμβαση μεταξύ του Ιδρύματος Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας και της Παγκύπριας Συντεχνίας Εργαζομένων στις Υπηρεσίες ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ Λευκωσίας και του Ελευθέρου Εργατικού Σωματείου Ιδιωτικών Υπάλληλων ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας. 

 1. Ωράριο Εργασίας

Οι υπηρεσίες παρέχονται από Δευτέρα έως Σάββατο, ενδεικτικό ωράριο εργασίας 8:00π.μ.-16:00μ.μ. Οι ημέρες και ώρες εργασίες δύναται να τροποποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων και των σαββατοκύριακων. Το σύνολο των ωρών εργασίας, δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό εργασίας την εβδομάδα.

 1. Υποβολή αίτησεων

Για την υποβολή της αίτησης τους οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας KPMG Vacancies on Behalf of Clients (https://bit.ly/35Mkx3g) μέσω της ιστοσελίδας της KPMG (www.kpmg.com.cy), η οποία θα περιλαμβάνει κατάλογο (checklist) απαραίτητων εγγράφων που πρέπει να επισυνάπτουν οι υποψήφιοι στην αίτηση τους. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστή αίτηση για την κάθε θέση που τους ενδιαφέρει.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλες οι απαιτούμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά τεκμηρίωσης των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

 

Αιτήσεις που δεν είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη. (Η υποβολή αντιγράφων των σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών είναι αποδεκτή, ωστόσο το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας τηρεί το δικαίωμα να ζητήσει για σκοπούς ελέγχου τα πρωτότυπα).

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης για την οποία υποβάλλουν αίτηση κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, περιλαμβανομένης.

Οι αιτητές που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προφορική εξέταση.

Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτηση τους.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα είναι η την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 και ώρα 23:59.

 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

 

Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν.

Apply for this job