Ιατρικός Επισκέπτης για επαρχία Λάρνακας και Αμμοχώστου 165 views

Job Overview

Ιατρικός Επισκέπτης για επαρχία Λάρνακας και Αμμοχώστου

 

Βασικά Καθήκοντα:

 • Προώθηση (επιστημονική ενημέρωση) φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε επαγγελματίες υγείας.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο (κατά προτίμηση πτυχίο Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Μικροβιολογίας, Χημείας, Ιατρικού Επισκέπτη ή άλλο συναφές).
 • Πολύ καλή γνώση Eλληνικής και Aγγλικής γλώσσας.
 • Άδεια οδηγού.
 • Οργανωτικές ικανότητες και ανάπτυξη πρωτοβουλίας, ευχάριστη προσωπικότητα, ευφράδεια λόγου.
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Απολαβές και Ωφελήματα:

 • Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών που συμπεριλαμβάνει 13ο μισθό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ταμείο προνοίας.

 

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε ένα από τα ακόλουθα:

Διεύθυνση: George Petrou LTD: Τ.Θ. 17100, 2260 Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος

Φαξ: 22753644 | E-mail: recruitment@gpetrou.com.cy

 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Medical Representative for Larnaca and Famagusta districts

Basic Responsibilities:

 • Promotion (medical detailing) of pharmaceutical and parapharmaceutical products to health professionals.

 

Required Qualifications:

 • University degree (preferably a degree in Pharmacy, Biology, Microbiology, Chemistry, Medical Representative or other related).
 • Very good knowledge of Greek and English.
 • Driving Licence.
 • Organizational skills and initiative development, pleasant personality, speaking fluency.
 • Experience in a similar position will be considered an additional qualification.

 

Earnings and Benefits:

 • An attractive remuneration package is offered that includes a 13th salary, medical insurance and provident fund.

 

Applications:

Candidates are kindly requested to send a full CV to one of the following:

Address: George Petrou LTD: PO Box 17100, Latsia 2260, Nicosia, Cyprus

Fax: 22753644 | E-mail: recruitment@gpetrou.com.cy

 

All applications will be considered strictly confidential

 

Apply for this job