ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 262 views

Job Overview

Λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών μας, ο οίκος μας ενδιαφέρεται να προσλάβει λειτουργό στο φορολογικό του τμήμα στη Λεμεσό

Προσόντα

Μέλος επαγγελματικού συνδέσμου ACCA/ACA και μέλος του ΣΕΛΚ (η κατοχή εξειδικευμένου διπλώματος φορολογικών θεμάτων π.χ. ADIT, θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν)

Πέντε ή περισσότερα χρόνια πείρας σε ελεγκτικό οίκο στην Κύπρο, σε παρόμοια θέση

Άριστη γνώση  των προνοιών των νομοθεσιών και εγκυκλίων περί άμεσης φορολογίας

Γνώσεις για ετοιμασία TP Studies + εκθέσεων DAC6

Καλή γνώση της νομοθεσίας για AML

Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Καθήκοντα

Έλεγχος προσδιορισμών φορολογητέου εισοδήματος

Χειρισμός φορολογικών υποθέσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς πελάτες

Έρευνα των αποφάσεων δικαστηρίων και ετοιμασία εκθέσεων

Ετοιμασία TP Studies + εκθέσεων DAC6

Εφαρμογή της νομοθεσίας για AML και έλεγχοι δέουσας επιμέλειας

Ετοιμασία ενημερωτικών εγκυκλίων και παρουσιάσεων προς το προσωπικό και το πελατολόγιο του οίκου

Ωράριο

Πενθήμερη εργασία με δύο απογεύματα ελεύθερα (Τετάρτη και Παρασκευή)

Απολαβές και ωφελήματα

Προσφέρεται πολύ ικανοποιητικός βασικός μισθός και ετήσιο φιλοδώρημα με την επίτευξη των στόχων του τμήματος

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στον Διευθύνων Σύμβουλο του οίκου μέχρι τις 18 Απριλίου 2022, μέσω

e-mail:    csc@cschristodoulou.com

Συστάσεις απαραίτητες – Όλες οι αιτήσεις θα κρατηθούν ως άκρως εμπιστευτικές –

Αιτήσεις οι οποίες δεν πληρούν τα πιο πάνω προσόντα δεν θα εξετάζονται.

 

Apply for this job

ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 113 views

Job Overview

Λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών μας, ο οίκος μας ενδιαφέρεται να προσλάβει λειτουργό στο φορολογικό του τμήμα στη Λεμεσό

Προσόντα

Μέλος επαγγελματικού συνδέσμου ACCA/ACA και μέλος του ΣΕΛΚ (η κατοχή εξειδικευμένου διπλώματος φορολογικών θεμάτων π.χ. ADIT, θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν)

Πέντε ή περισσότερα χρόνια πείρας σε ελεγκτικό οίκο στην Κύπρο, σε παρόμοια θέση

Άριστη γνώση  των προνοιών των νομοθεσιών και εγκυκλίων περί άμεσης φορολογίας

Γνώσεις για ετοιμασία TP Studies + εκθέσεων DAC6

Καλή γνώση της νομοθεσίας για AML

Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Καθήκοντα

Έλεγχος προσδιορισμών φορολογητέου εισοδήματος

Χειρισμός φορολογικών υποθέσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς πελάτες

Έρευνα των αποφάσεων δικαστηρίων και ετοιμασία εκθέσεων

Ετοιμασία TP Studies + εκθέσεων DAC6

Εφαρμογή της νομοθεσίας για AML και έλεγχοι δέουσας επιμέλειας

Ετοιμασία ενημερωτικών εγκυκλίων και παρουσιάσεων προς το προσωπικό και το πελατολόγιο του οίκου

Ωράριο

Πενθήμερη εργασία με δύο απογεύματα ελεύθερα (Τετάρτη και Παρασκευή)

Απολαβές και ωφελήματα

Προσφέρεται πολύ ικανοποιητικός βασικός μισθός και ετήσιο φιλοδώρημα με την επίτευξη των στόχων του τμήματος

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στον Διευθύνων Σύμβουλο του οίκου μέχρι τις 18 Απριλίου 2022, μέσω

e-mail:    csc@cschristodoulou.com

Συστάσεις απαραίτητες – Όλες οι αιτήσεις θα κρατηθούν ως άκρως εμπιστευτικές –

Αιτήσεις οι οποίες δεν πληρούν τα πιο πάνω προσόντα δεν θα εξετάζονται.

 

Apply for this job