Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας – 5 θέσεις Λειτουργού 115 views

Job Overview

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε (5) κενές θέσεις Λειτουργού Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονται από τον νόμο και καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση της θέσης γίνεται ύστερα από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

2. Καθήκοντα και ευθύνες:
1. Σύμφωνα με οδηγίες, αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με τις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίο θα τοποθετηθεί και προς τούτο μεριμνά για –
(α) Την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του τομέα στον οποίο υπηρετεί,
(β) τη συμμόρφωση των διαδικασιών του τομέα αρμοδιότητάς του με τη νομοθεσία, τους κανονισμούς, τα πρότυπα και τους εσωτερικούς κανονισμούς, καθώς επίσης και τις αποφάσεις του Πρόεδρου ή/και του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής,
(γ) την υποβολή εκθέσεων και εισηγήσεων, την ετοιμασία της αλληλογραφίας και άλλα αναγκαία έγγραφα και συμμετέχει στην υλοποίηση των έργων του Τομέα,
(δ) την ετοιμασία μελετών, διεξαγωγή ερευνών και την υποβολή προτάσεων σχετικά με τις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίον υπηρετεί, τη συμμετοχή της Αρχής σε εξωτερικά χρηματοδοτούμενα έργα και των διαδικασιών και κανονισμών της Αρχής,
(ε) τη συλλογή και οργάνωση εγγράφων για τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτροπών και συσκέψεων που του ανατίθενται, τηρεί πρακτικά και συμβάλλει στην παρακολούθηση και έγκαιρη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
2. Εκπροσωπεί την Αρχή όπου του ανατεθεί με σχετική απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Εποπτεύει, καθοδηγεί και ελέγχει κατώτερο προσωπικό.
4. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
(i) Δημόσια Διοίκηση ή Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή
(ii) Οικονομικά, ή
(iii) Πληροφορική ή/και Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Επιστήμη Δεδομένων (Data Science) ή/και Ασφάλεια Πληροφοριών ή/και Μηχανική Δεδομένων ή/και Μηχανική Επιστήμη, ή
(iv) Νομικά (περιλαμβανομένου και του Barrister at Law) ή
(v) Επαγγελματίας Υγείας, εγγεγραμμένος σύμφωνα με την οικεία για κάθε περίπτωση νομοθεσία.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Σημειώσεις:
(1) Οι παρούσες ανάγκες της Αρχής απαιτούν όπως οι θέσεις πληρωθούν με το απαιτούμενο προσόν που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:


(2) Οι υποψήφιοι που κατέχουν τα προσόντα στην παράγραφο 1 (iii) πιο πάνω, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
(3) Ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής, το προσωπικό θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα και μετεκπαιδεύσεις σχετικά με τα καθήκοντά του.
(4) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση. Ειδικότερα, οι πιο πάνω θέσεις διέπονται από τις πρόνοιες των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, Νόμων του 1998 έως 2018.
Περαιτέρω πληροφορίες για τη γραπτή εξέταση, τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της θα αποσταλούν στους υποψήφιους αργότερα.
(5) Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, θα κληθούν σε προφορική εξέταση, με βάση τη σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση, αριθμός υποψηφίων, που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας των θέσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.
(6) Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμήριων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

4. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού
Κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στην Αρχή εκτός εάν-
(α) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση η οποία συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους,
(β) έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές:
i. Νοείται ότι, εφόσον πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας που έχει απαλλαγεί νομίμως από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις για λόγους υγείας, το πρόσωπο αυτό παραπέμπεται από το Συμβούλιο σε ιατροσυμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται κατά πόσο είναι κατάλληλο από πλευράς υγείας για τη θέση στην οποία θα διοριστεί. Tο εν λόγω ιατροσυμβούλιο διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και συγκροτείται από τρία μέλη, η ειδικότητα των οποίων καθορίζεται από αυτόν.
ii. Νοείται περαιτέρω ότι, πολίτης της Δημοκρατίας που έχει απαλλαγεί νομίμως από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης στο οποίο εμφαίνονται όλες οι στρατολογικές μεταβολές του, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζονται από τον Υπουργό Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου,
(γ) κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός,
(δ) δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας,
(ε) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Αρχή ή τη Δημόσια Υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους για πειθαρχικό παράπτωμα,
(στ) πιστοποιείται από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό ως κατάλληλος από πλευράς υγείας γι’ αυτή τη θέση, ύστερα από ιατρική γνωμάτευση.

5. Υποβολή Αιτήσεων
(1) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 37 του περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμου του 2019, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.
(2) Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτησή τους. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με βεβαίωση ή/και πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του υποψηφίου.
(3) Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Αρχής με τίτλο «Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στην Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έντυπα αιτήσεων από την ιστοσελίδα της Αρχής ακολουθώντας τον σύνδεσμο www.neha.gov.cy
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η αίτηση γίνεται για περισσότερες από μια θέσεις, συμπληρώνεται ξεχωριστό έντυπο για κάθε θέση.
(4) Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση chair@neha.gov.cy , με την ένδειξη «Αίτηση για Διορισμό στη θέση Λειτουργού ΕΑΗΥ- Λειτουργός ΕΑΗΥ-ΔΔ, Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου» ή «Αίτηση για Διορισμό στη θέση Λειτουργού ΕΑΗΥ- Λειτουργός ΕΑΗΥ-ΠΛΗΡ, Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου», το αργότερο μέχρι τις 7/4/2023 και ώρα 2:00 μ.μ.
(5) Στην αίτηση επισυνάπτεται επίσημο πιστοποιητικό γεννήσεως, καθώς και αντίγραφα πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων των αιτητών, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για την προηγούμενη πείρα.
(6) Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. Μόνο εμπρόθεσμες και δεόντως συμπληρωμένες αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση κενών θέσεων.
(7) Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές και θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.
(8) Σημειώνεται ότι η Αρχή θα επικοινωνεί με τους υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επομένως, είναι απαραίτητο όπως κάθε υποψήφιος συμπληρώσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση στην «Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στην Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας».
(9) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την Αρχή, στο τηλέφωνο 22605576.

Apply for this job