Βοηθός Λογιστηρίου 327 views

Job Overview

 

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Βοηθού Λογιστηρίου με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι μηνών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
1.   Εκτελεί λογιστικά καθήκοντα, περιλαμβανομένης και της σχετικής γραφειακής εργασίας και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
2.   Τηρεί λογιστικές καταστάσεις, μεριμνά για την είσπραξη εσόδων, διενεργεί δαπάνες, εφαρμόζει τις σχετικές λογιστικές διατάξεις, κανόνες, κανονισμούς και εξασκεί εποπτεία και έλεγχο πάνω σε έσοδα και δαπάνες.
3.   Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
§Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή ισότιμο.
§Επιτυχία στην Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (Higher Accounting Examination) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών
§Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
*Σημείωση:
Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

§Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
§Διετής τουλάχιστον αναγνωρισμένη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της θέσης εδώ

*Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν στη βάση των κριτηρίων επιλογής και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

*Λόγω των έκτακτων αναγκών, οι συνεντεύξεις υποψηφίων ενδέχεται να ξεκινήσουν πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Apply for this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs

Βοηθός Λογιστηρίου 138 views

Job Overview

 

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Βοηθού Λογιστηρίου με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι μηνών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
1.   Εκτελεί λογιστικά καθήκοντα, περιλαμβανομένης και της σχετικής γραφειακής εργασίας και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
2.   Τηρεί λογιστικές καταστάσεις, μεριμνά για την είσπραξη εσόδων, διενεργεί δαπάνες, εφαρμόζει τις σχετικές λογιστικές διατάξεις, κανόνες, κανονισμούς και εξασκεί εποπτεία και έλεγχο πάνω σε έσοδα και δαπάνες.
3.   Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
§Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή ισότιμο.
§Επιτυχία στην Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (Higher Accounting Examination) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών
§Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
*Σημείωση:
Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

§Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
§Διετής τουλάχιστον αναγνωρισμένη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της θέσης εδώ

*Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν στη βάση των κριτηρίων επιλογής και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

*Λόγω των έκτακτων αναγκών, οι συνεντεύξεις υποψηφίων ενδέχεται να ξεκινήσουν πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Apply for this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs