Έκτακτος Φαρμακοποιός 9 views

Job Overview

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Έκτακτου Φαρμακοποιού, για χρονική διάρκεια τριών μηνών  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 1. Εκτελεί συνταγές εξωτερικών και εσωτερικών ασθενών και πρωτόκολλα χημειοθεραπείας σύμφωνα με τα πρότυπα λειτουργίας και τις διαδικασίες του Κέντρου και την επαγγελματική δεοντολογία. Επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο και γενικά τη διαχείριση ναρκωτικών φαρμάκων.
 2. Καθημερινά εκτυπώνει και ελέγχει τις εξωτερικές συνταγές της ημέρας
 3. Εποπτεύει την ανασύσταση κυτταροστατικών φαρμάκων και ελέγχει το τελικό προϊόν διάλυσης της χημειοθεραπείας.
 4. Επιβλέπει την παρασκευή, σήμανση, ανασυσκευασία, έλεγχο και έκδοση φαρμάκων.
 5. Προμηθεύει τα διάφορα τμήματα του Κέντρου με φάρμακα γενικής χρήσης, επιδεσμικό υλικό και παρεντερικά διαλύματα, επιτηρεί το απόθεμα τους στο φαρμακείο και στους θαλάμους με βάσει την αντίστοιχη διαδικασία.
 6. Διεκπεραιώνει επιστροφές φαρμάκων από ασθενείς ή/και από τμήματα του Κέντρου.
 7. Βοηθά στην τήρηση, ή/και προσωπικά τηρεί, αρχείων σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή. Διασφαλίζει ότι όλα τα είδη συνταγών είναι αρχειοθετημένα καθημερινά, ανά μήνα και ανά έτος.
 8. Μεριμνά για έγκαιρη παραγγελία φαρμάκων, καταχωρεί τιμολόγια, συντονίζει την παραλαβή, καταμέτρηση, αποθήκευση και σωστή ταξινόμηση φαρμάκων και άλλου υλικού στις κατάλληλες συνθήκες, κεντρικά και στις επιμέρους μονάδες του φαρμακευτικού τμήματος.
 9. Συνεργάζεται με τους φαρμακοποιούς του Κέντρου, με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες-Αποθήκες και με τα φαρμακεία άλλων νοσοκομείων για την προμήθεια και μεταφορά στο κέντρο φαρμάκων σε περιπτώσεις ελλείψεων.
 10. Συντονίζει, συμμετέχει, ή προσωπικά διεκπεραιώνει καταμετρήσεις και ελέγχους του αποθέματος καθώς και συμμετέχει σε όλες τις προγραμματισμένες απογραφές του φαρμακείου.
 11. Διασφαλίζει την ορθή φύλαξη, τη διακίνηση και την τήρηση των διαδικασιών που αφορούν τα ερευνητικά φάρμακα.
 12. Διεκπεραιώνει τη διαχειριστική και γραφειακή εργασία, όπου και όπως προνοείται από διαδικασίες του φαρμακείου.
 13. Ευθύνεται για τη διατήρηση του φαρμακείου σε καλά οργανωμένη και συγυρισμένη κατάσταση. Μεριμνά για την ορθή καθαριότητα του από την αντίστοιχη υπηρεσία.
 14. Μεριμνά για την προσωπική του συνεχιζόμενη ενημέρωση και εκπαίδευση στη φαρμακευτική ογκολογία
 15. Συμμετέχει σε εκ περιτροπής πρόγραμμα κάλυψης των ασθενών εκτός κανονικού ωραρίου και ανταποκρίνεται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε φάρμακα
 16. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα σχετικά με τη θέση που τυχόν να του/της ανατεθούν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο Φαρμακευτικής
 2. Εγγραφή στο Μητρώο Φαρμακοποιών Κύπρου
 3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας*
 4. Κατοχή Λευκού Ποινικού Μητρώου (Το Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου θα πρέπει να προσκομιστεί μόνο από τον υποψήφιο/ την υποψήφια που θα επιλεγεί να πληρώσει τη θέση).

*Σημείωση:
Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Επαγγελματική πείρα σε αντίστοιχη θέση.
 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Φαρμακευτική, κατά προτίμηση στην Κλινική Φαρμακευτική

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της θέσης εδώ

Apply for this job